ODLUKA o odabiru kandidata – zamjena, projekt “Zaželi – Grad Ilok”

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada i mirovinskog sustava KLASA: 910-04/17-07/10, URBROJ: 524-06-03-01/2-17-27, od 30. listopada 2017. godine, te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se sufinanciraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. „Zaželi-program zapošljavanja žena“, Kodni broj: UP.02.1.1.05.0009, KLASA: 910-04/17-07/35, URBROJ: 524-06-03-01/2-17-1, od 01. prosinca 2017. godine, članka 12. Zakona o radu („Narodne novine“ 93/14 i 127/17), nakon provedenog Oglasa  za prijam u radni odnos objavljenog na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i internet stranici Grada Iloka donosi se sljedeća:

ODLUKA
o odabiru kandidata

Članak 1.

Temeljem Oglasa za prijam u radni odnos (Klasa: 100-01/17-01/05, Urbroj: 2196/02-01-18-268) objavljenog 11. lipnja 2018. godine, za sklapanje Ugovora o radu na određeno vrijeme (zamjena do povratka radnice sa bolovanja) za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta „ZAŽELI- GRAD ILOK“ – radnica za potporu i podršku osobama starije životne dobi u nepovoljnom položaju, zaprimili smo sveukupno 5 prijava. Od toga jedna prijava nije sadržavala sve podatke i priloge navedene u oglasu. Nakon sjednice Povjerenstva za prijem u radni odnos za potrebe projekta „ZAŽELI-GRAD ILOK“, izabrana je sljedeća kandidatkinja:

R.Br. Ime i Prezime Mjesto
1. Stana Vojvodić Ilok

Članak 2.

Kandidatkinje su odabrane na temelju kriterija iz Oglasa za prijam u radni odnos koji su unaprijed određeni Uputama za prijavitelje “ZAŽELI – Program zapošljavanja žena“ UP.02.1.1.05.0009, te se vodilo računa da bude zastupljenost žena iz svakog od navedenih kriterija, s naglaskom na žene starije od 50 godina. Nisu zadovoljeni samo oni kriteriji za koje nismo imali prijavu.
– nezaposlene žene prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a  (s naglaskom na starije od 50 godina), žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice o drogama, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice.
– nezaposlene žene prijavljene u evidenciju nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem.

 

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja te će se dostaviti svim kandidatkinjama prijavljenim na Oglas za prijam u radni odnos te objaviti na Oglasnoj ploči i Internet stranici Grada Iloka.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.