Dječji vrtić Crvenkapica – za stručno osposobljavanje za rad u Područnom objektu Tovarnik

Dječji vrtić „Crvenkapica“, Ilok, Trg sv.I.Kapistrana 2 na temelju Odluke Upravnog vijeća od 17.07.2018., raspisuje

NATJEČAJ
za stručno osposobljavanje za rad
u Područnom objektu Tovarnik
 

•     odgojitelj/ca – 1 izvršitelj/ica
    
UVJETI: prema  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97., 107/07., 94/13.).  Prijave na natječaj podnose se na adresu Dječjeg vrtića u roku od 8 dana od objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči  HZZ, mrežnim stranicama, Grada Iloka, Općine Tovarnik, te  mrežnim stranicama i na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića. Natječaj je otvoren od 19.07.2018. – 26.07.2018.

Prijavi treba priložiti životopis, domovnicu, dokaz o stručnoj spremi i potvrdu o nekažnjavanju.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.