Odluka o dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Iloka

Na temelju članka 19. stavka 1. podstavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17), članka 3. stavka 1. točke 7., članka 22. stavka 1. točke 4., članka 30. stavka 1. točke 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i… Nastavite čitati…

Odluka o imenovanju Povjerenstva za procjenu pristiglih ponuda i odabir najpovoljnije ponude na javnom natječaju za zakup/prodaju građevinskog zemljišta u “Poslovnoj zoni Ilok” u Iloku

Na temelju članka 28. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13 i 4/18) Gradsko vijeće Grada Iloka na svojoj 11. sjednici održanoj 12. srpnja 2018. godine donosi   ODLUKU o imenovanju Povjerenstva za procjenu pristiglih ponuda i odabir najpovoljnije ponude na javnom natječaju za zakup/prodaju građevinskog zemljišta u „Poslovnoj zoni Ilok” u Iloku   Članak 1.             Gradsko vijeće će u Povjerenstvo za procjenu pristiglih ponuda i odabir najpovoljnije ponude na javnom natječaju za zakup/prodaju… Nastavite čitati…

Odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za zakup/prodaju građevinskog zemljišta u “Poslovnoj zoni Ilok” u Iloku

Na temelju članka 28. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13 i 4/18) Gradsko vijeće Grada Iloka na svojoj 11. sjednici održanoj 12. srpnja 2018. godine donosi   ODLUKU o imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog natječaja zakup/prodaju građevinskog zemljišta u „Poslovnoj zoni Ilok” u Iloku   Članak 1. Gradsko vijeće će u Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za zakup/prodaju građevinskog zemljišta u „Poslovnoj zoni Ilok” u Iloku imenovati osobe iz redova gradskih vijećnika… Nastavite čitati…

Odluka o usvajanju Procjene rizika od velikih nesreća

Na temelju članka 17. Zakona o sustavu civilne zaštite (“Narodne novine” broj 82/15) i članka 28. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13 i 4/18) Gradsko vijeće Grada Iloka na 11. sjednici održanoj dana 12. srpnja 2018. godine, donosi sljedeću   O D L U KUo usvajanju Procjene rizika od velikih nesreća   Članak 1.   Usvaja se Procjena rizika od velikih nesreća koju je izradila ovlaštena Braniteljska socijalno-radna zadruga „Aktivan život“, Gorjani… Nastavite čitati…

Odluka o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu

Na temelju članka 31. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 26/03-proč. tekst, 82/04, 110/04-Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 56/13 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i članka 28. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18), Gradsko vijeće Grada Iloka na 11. sjednici održanoj dana 12. srpnja 2018. godine donijelo je     Odluku o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu     Članak 1.   U Odluci o komunalnom doprinosu… Nastavite čitati…

Program potpora gospodarstvu na području Grada Iloka za 2018. godinu

Ovim Programom utvrđuju se aktivnosti u svrhu poticanja razvoja konkurentnog i održivog gospodarstva Grada Iloka kroz razvoj poduzetništva i turističke ponude, temeljem kojih će se dodjeljivati potpore male vrijednosti iz Proračuna Grada Iloka za 2018. godinu te kriteriji i postupak dodjele istih do utroška predviđenih sredstava.

Odluka o zabrani paljenja vatre na otvorenom

Pozivaju se svi građani na poštivanje ove zabrane. U protivnom,za osobe koje izazovu poZar slijede novdane kazne. Novdanom kaznom u iznosu od 15.000,00 do 150.000,00 kuna ili kaznom zatvorado 60 dana kaznit će se za prekršaj fizička osoba koja izazove požar. Osoba koja izazove požar iz nehaja kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom od 2.000,00 kn do 15.000,00 kn.