Odluka o dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Iloka

Na temelju članka 19. stavka 1. podstavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17), članka 3. stavka 1. točke 7., članka 22. stavka 1. točke 4., članka 30. stavka 1. točke 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i… Nastavite čitati…

Odluka o imenovanju Povjerenstva za procjenu pristiglih ponuda i odabir najpovoljnije ponude na javnom natječaju za zakup/prodaju građevinskog zemljišta u “Poslovnoj zoni Ilok” u Iloku

Na temelju članka 28. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13 i 4/18) Gradsko vijeće Grada Iloka na svojoj 11. sjednici održanoj 12. srpnja 2018. godine donosi   ODLUKU o imenovanju Povjerenstva za procjenu pristiglih ponuda i odabir najpovoljnije ponude na javnom natječaju za zakup/prodaju građevinskog zemljišta u „Poslovnoj zoni Ilok” u Iloku   Članak 1.             Gradsko vijeće će u Povjerenstvo za procjenu pristiglih ponuda i odabir najpovoljnije ponude na javnom natječaju za zakup/prodaju… Nastavite čitati…

Odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za zakup/prodaju građevinskog zemljišta u “Poslovnoj zoni Ilok” u Iloku

Na temelju članka 28. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13 i 4/18) Gradsko vijeće Grada Iloka na svojoj 11. sjednici održanoj 12. srpnja 2018. godine donosi   ODLUKU o imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog natječaja zakup/prodaju građevinskog zemljišta u „Poslovnoj zoni Ilok” u Iloku   Članak 1. Gradsko vijeće će u Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za zakup/prodaju građevinskog zemljišta u „Poslovnoj zoni Ilok” u Iloku imenovati osobe iz redova gradskih vijećnika… Nastavite čitati…

Odluka o usvajanju Procjene rizika od velikih nesreća

Na temelju članka 17. Zakona o sustavu civilne zaštite (“Narodne novine” broj 82/15) i članka 28. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13 i 4/18) Gradsko vijeće Grada Iloka na 11. sjednici održanoj dana 12. srpnja 2018. godine, donosi sljedeću   O D L U KUo usvajanju Procjene rizika od velikih nesreća   Članak 1.   Usvaja se Procjena rizika od velikih nesreća koju je izradila ovlaštena Braniteljska socijalno-radna zadruga „Aktivan život“, Gorjani… Nastavite čitati…

Odluka o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu

Na temelju članka 31. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 26/03-proč. tekst, 82/04, 110/04-Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 56/13 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i članka 28. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18), Gradsko vijeće Grada Iloka na 11. sjednici održanoj dana 12. srpnja 2018. godine donijelo je     Odluku o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu     Članak 1.   U Odluci o komunalnom doprinosu… Nastavite čitati…

Program potpora gospodarstvu na području Grada Iloka za 2018. godinu

Ovim Programom utvrđuju se aktivnosti u svrhu poticanja razvoja konkurentnog i održivog gospodarstva Grada Iloka kroz razvoj poduzetništva i turističke ponude, temeljem kojih će se dodjeljivati potpore male vrijednosti iz Proračuna Grada Iloka za 2018. godinu te kriteriji i postupak dodjele istih do utroška predviđenih sredstava.