Odluka o dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Iloka

Na temelju članka 19. stavka 1. podstavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17), članka 3. stavka 1. točke 7., članka 22. stavka 1. točke 4., članka 30. stavka 1. točke 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15), članka 35. stavka 8. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“, br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), članka 101. stavka 1., članka 102. i članka 107. stavka 3. Zakona o cestama („Narodne novine“, br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14) i članka 28. Statuta Grada Iloka (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije 13/11 i 04/18), Gradsko vijeće Grada Iloka na 11. sjednici, održanoj dana 12. srpnja 2018. godine, donosi :

 

Odluku o dopuni
Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Iloka

 

Članak 1.

U Odluci o nerazvrstanim cestama na području Grada Iloka (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije 8/14), u članku 1. stavku 2. navedeno je da sastavni dio ove Odluke čini Popis nerazvrstanih cesta na području Grada Iloka.

 

Članak 2.

Popis nerazvrstanih cesta na području Grada Iloka za ulicu Braće Đaković, gdje je navedena kat. čestica br. 444 k.o. Ilok, dopunjava se kat. česticom br. 403/3 k.o. Ilok.

 

Članak 3.

U ostalom dijelu Odluka ostaje neizmijenjena.

 

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u “Službenom vjesniku” Vukovarsko-srijemske županije iz osobito opravdanog razloga.

Bookmark the permalink.

Odgovori