Odluka o usvajanju Procjene rizika od velikih nesreća

Na temelju članka 17. Zakona o sustavu civilne zaštite (“Narodne novine” broj 82/15) i članka 28. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13 i 4/18) Gradsko vijeće Grada Iloka na 11. sjednici održanoj dana 12. srpnja 2018. godine, donosi sljedeću

 

O D L U KU
o usvajanju Procjene rizika od velikih nesreća

 

Članak 1.

 

Usvaja se Procjena rizika od velikih nesreća koju je izradila ovlaštena Braniteljska socijalno-radna zadruga „Aktivan život“, Gorjani 151, Ivankovo, OIB: 75705011676.

 

Procjena rizika od velikih nesreća za područje Grada Iloka izrađena je na temelju Smjernica za izradu procjene rizika za područje Vukovarsko-srijemske županije, KLASA: 810-03/16-01/07, URBROJ: 2196/1-01-16-1 od 21. prosinca 2016. godine, te će se koristiti kao podloga za planiranje i izradu projekata u cilju smanjenja rizika od katastrofa te provođenju ciljanih preventivnih mjera.

 

Članak 2.

 

Procjena rizika od velikih nesreća Grada Iloka čini sastavni dio ove Odluke i biti će objavljena na službenim web-stranicama Grada Iloka www.ilok.hr.

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog (8) dana od dana objave u “Službenom vjesniku” Vukovarsko-srijemske županije.

Bookmark the permalink.

Odgovori