Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora male vrijednosti u gospodarstvu u 2018. godini, temeljem Uredbe de minimis u sklopu Programa potpora gospodarstva na području Grada Iloka 2018. godine

Na temelju članka 42. Statuta Grada Iloka (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13 i 4/18), te članka 11. stavka 1.,  Programa potpora gospodarstvu na području Grada Iloka 2018. godine,  gradonačelnica Grada Iloka objavljuje

 

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora male vrijednosti u gospodarstvu u 2018. godini, temeljem Uredbe de minimis u sklopu  Programa potpora gospodarstva na području Grada Iloka 2018. godine

 

 

Članak 1.

 

Grad Ilok će u 2018. godini odobravati potpore  male vrijednosti za slijedeće aktivnosti:

 

Mjera 1. Sufinanciranje troškova sudjelovanja na gospodarskim manifestacijama

Mjera 2. Potpora za zakup tržnog prostora na štandovima i klupama na i/ili izvan tržnica na malo

Mjera 3. Sufinanciranje troškova promotivnih aktivnosti

Mjera 4. Sufinanciranje poduzetnika početnika

Mjera 5. Poticanje ulaganja u smještajne kapacitete

Mjera 6. Potpora za projektnu dokumentaciju.

Mjera 7. Potpora za autohtonu eno i gastro ponudu

Mjera 8. Potpora za organizaciju dana otvorenih vrata

 

Potpore podrazumijevaju dodjelu bespovratnih novčanih sredstava iz Proračuna Grada Iloka mikro subjektima malog gospodarstva utvrđeni zakonom kojim se uređuje poticanje razvoja malog gospodarstva izuzev poslovnih banaka, osiguravajućih društava, kockarske i kladioničarske djelatnosti te slobodnih zanimanja (javnih bilježnika i odvjetnika).

Mikro subjekti malog gospodarstva su fizičke i pravne osobe koje:

– imaju zaposleno manje od 10 radnika (godišnji prosjek) i

– ostvaruju godišnji poslovni prihod u iznosu protuvrijednosti do 2.000.000,00 eura, ili imaju ukupnu aktivu ako su obveznici poreza na dobit, odnosno imaju dugotrajnu imovinu ako su obveznici poreza na dohodak, u iznosu protuvrijednosti do 2.000.000,00 eura.

 

Pravo na dodjelu potpora imaju korisnici iz članka 4. koji:

– ispunjavaju uvjete utvrđene ovom Odlukom i propisima koji uređuju dodjeljivanje potpora male vrijednosti

– registrirani za djelatnost u kojoj traže potporu za svoju investiciju,

– u cijelosti su u privatnom vlasništvu,

– imaju registrirano sjedište odnosno prebivalište na području Grada Iloka,

– imaju podmirene obveze prema zaposlenicima,

– prijavljuju troškove koji su nastali u tekućoj godini,

– nemaju dugovanja prema Gradu Iloku, gradskim ustanovama i gradskim poduzećima po bilo kojem osnovu (komunalna naknada, komunalni doprinos i druge propisane obveze), a u slučaju fizičkih osoba i obrta podmirene obveze također moraju imati svi članovi njihova kućanstva (Potvrdu o ovim zahtjevima izdaje Upravni odjel za financije i komunalno gospodarstvo Grada Iloka),

– nisu blokirani, u stečaju, postupku predstečajne nagodbe, odnosno koji nisu u postupku likvidacije.

 

Članak 2.

 

Sukladno članku 3. Uredbe, ovaj Program se primjenjuje na nepovratna financijska sredstva osigurana u Proračunu Grada Iloka za 2018. godinu.

 

NAZIV POTPORE

PLANIRANI IZNOS U 2018./kn

Mjera 1. Sufinanciranje troškova sudjelovanja na gospodarskim manifestacijama

20.000,00

Mjera 2. Potpora za zakup tržnog prostora na štandovima i klupama na i/ili izvan tržnica na malo

5.000,00

Mjera 3. Sufinanciranje troškova promotivnih aktivnosti

30.000,00

Mjera 4. Sufinanciranje poduzetnika početnika

40.000,00

Mjera 5. Poticanje ulaganja u smještajne kapacitete

60.000,00

Mjera 6. Potpora za projektnu dokumentaciju

50.000,00

Mjera 7. Potpora za autohtonu eno i gastro ponudu

50.000,00

Mjera 8. Potpora za organizaciju dana otvorenih vrata

5.000,00

UKUPNO

260.000,00

U koliko po pojedinoj mjeri planirani iznos sredstava ostane neutrošen, isti će se raspodijeliti za neku drugu od mjera iz ovog Programa prema odluci Gradonačelnice Grada Iloka.

 

Članak 3.

 

Pozivaju se poduzetnici, a koji imaju registrirano sjedište odnosno prebivalište na području Grada Iloka, da podnesu zahtjeve za dodjelu potpore iz članka 1. ovog Javnog poziva.

 

Zahtjevi, koji su sastavni dio ovog Javnog poziva, podnose se na obrascima: (Dokumentacija i Obrasci)

 

obrazac GM-1; Zahtjev za Mjera 1. Sufinanciranje troškova sudjelovanja na gospodarskim manifestacijama

obrazac GM-2; Zahtjev za Mjera 2. Potpora za zakup tržnog prostora na štandovima i klupama na i/ili izvan tržnica na malo

obrazac GM-3; Zahtjev za Mjera 3. Sufinanciranje troškova promotivnih aktivnosti

obrazac GM-4; Zahtjev za Mjera 4. Sufinanciranje poduzetnika početnika

obrazac GM-5; Zahtjev za Mjera 5. Poticanje ulaganja u smještajne kapacitete

obrazac GM-6; Zahtjev za Mjera 6. Potpora za projektnu dokumentaciju

obrazac GM-7; Zahtjev za Mjera 7. Potpora za autohtonu eno i gastro ponudu

obrazac GM-8; Zahtjev za Mjera 8. Potpora za organizaciju dana otvorenih vrata

 

Obrasce zahtjeva može se dobiti u Gradu Iloku, Trg Nikole Iločkog 13, Ilok, Ured br. 23., ili na web stranici Grada Iloka www.ilok.hr.

 

Potrebna dokumentacija za isplatu sredstava potpore bit će specificirana na svakom obrascu zahtjeva. Nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati.

Grad Ilok može zatražiti od podnositelja zahtjeva dodatnu dokumentaciju, kako bi se dokazalo ispunjavanje uvjeta za dodjelu potpora utvrđenih ovim Programom.

Prilikom podnošenja zahtjeva za potporu, korisnik potpore prilaže slijedeću obaveznu dokumentaciju:

  1. Ispunjen odgovarajući obrazac zahtjeva za potporu
  2. Izvadak iz odgovarajućeg registra kojim se dokazuje obavljanje predmetne gospodarske djelatnosti ne stariji od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva,
  3. Potvrda nadležne Porezne uprave o podmirenim dospjelim obvezama s osnove javnih davanja (poreznim obvezama i obvezama za mirovinsko i zdravstveno osiguranje), ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva, u izvorniku
  4. Potvrda o podmirenim obvezama prema Gradu Iloku, gradskim ustanovama i gradskim poduzećima po bilo kojem osnovu, ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva (Grad Ilok je izdaje po službenoj dužnosti)
  5. Izjava o korištenim državnim potporama male vrijednosti, sukladno odredbama Uredbe komisije (EU) br. 1407/2013 o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de-minimis potpore
  6. Izjava o korištenim državnim potporama male vrijednosti za svako povezana poduzeće koje čini „jednog poduzetnika” u slučaju primjenjivosti, sukladno odredbama Uredbe komisije (EU) br. 1407/2013 o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de-minimis potpore
  7. Izjavu o podmirenim obvezama prema zaposlenicima
  8. Izjavu o stečajnom postupku, likvidaciji i obustavljanju djelatnosti i profesionalnom propustu
  9. Preslika IBAN – računa korisnika potpore
  10. Izjava korisnika potpore o nefinanciranju istih prihvatljivih troškova iz drugih izvora.

 

Zahtjevi se dostavljaju poštom ili osobno u zatvorenim omotnicama, na adresu:

 

Grad Ilok

Trg Nikole Iločkog 13

32236 Ilok

     s naznakom

„Zahtjev za dodjelu potpore u gospodarstvu –  ____________

(napisati na crtu na  koju se mjeru zahtjev odnosi“,

– ne otvaraj-

 

Članak 4.

 

Potpore po ovom javnom pozivu dodjeljuju se sukladno kriterijima u sklopu  Programa potpora gospodarstvu na području Grada Iloka 2018. godine Očitovanja Ministarstva financija KLASA: 421-01/18-01/27, URBROJ: 513-06-02-18-2 od 2. kolovoza 2018. godine.

 

Članak 5.

 

Podnositelj zahtjeva nema pravo na potporu za pojedinu mjeru, ukoliko je za istu primio potporu iz drugih izvora.

            Potporom male vrijednosti smatra se svaka potpora pojedinom poduzetniku čiji ukupni iznos ne prelazi 200.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan isplate u razdoblju od tri fiskalne godine (tekuća i dvije prethodne godine), neovisno o razini davatelja koji dodjeljuje potporu male vrijednosti (ministarstva, županije, gradovi, i sl.). Pri tome, ukupna potpora male vrijednosti koja se dodjeljuje poduzetniku u sektoru cestovnog prometa ne smije premašiti 100.000,00 eura tijekom bilo kojeg razdoblja od tri fiskalne godine.

            Slijedom prethodnog stavka, podnositelj zahtjeva nema pravo na potporu za koju je podnio zahtjev ukoliko ukupne potpore dodijeljene podnositelju zahtjeva tijekom razdoblja od tri fiskalne godine prelaze iznos utvrđen člankom 3. Uredbe de minimis, bez obzira na izvor javnih sredstava i program po kojem je potpora dodijeljena

 

Članak 6.

 

            Za provođenje natječajnog postupka Gradonačelnica će imenovati Povjerenstvo za potpore u gospodarstvu (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo). Administrativno-tehničke poslove potrebne za provođenje ovog Programa obavlja Upravni odjel za financije i komunalno gospodarstvo Grada Iloka.

Nakon administrativne provjere dostavljene dokumentacije koju će obaviti Upravni odjel za financije i komunalno gospodarstvo Grada Iloka, Povjerenstvo u skladu s kriterijima ovog Programa sastavlja prijedlog dodjele potpora. Na temelju prijedloga Povjerenstva, Gradonačelnica donosi Odluku o dodjeli potpora.

Odluka o dodjeli  potpora objavljuje se putem oglasne ploče i Internet stranice Grada Iloka.

Odobrena novčana sredstva doznačuje se na žiro-račun korisnika potpore, odnosno podnositelja zahtjeva.

 

Članak 7.

 

Korisnik gradske potpore odnosno podnositelj zahtjeva, po predaji zahtjeva, podložan je nadzoru Grada Iloka u cilju provjere istinitosti podataka i usklađenosti zahtjeva i stanja na terenu.

Ukoliko je korisnik potpore odnosno podnositelj zahtjeva priložio neistinitu dokumentaciju ili prijavljeno stanje u zahtjevu i dokumentaciji ne odgovara stvarnom stanju na terenu, podnositelju zahtjeva isti će se odbiti, odnosno od korisnika će se zatražiti povrat sredstava u Proračun Grada Iloka.

Ako korisnik ne izvrši povrat sredstava u zadanom roku, pokrenut će se postupak prisilne naplate i bit će isključen iz svih gradskih potpora u gospodarstvu u slijedećih pet (5) godina.

 

Članak 8.

 

Neprihvatljivi troškovi su:

– carinske i uvozne pristojbe, i sve ostale naknade,

– novčane kazne, financijske kazne i troškove parničnog postupka,

– rabljena oprema,

– bankovni troškovi, troškovi jamstava i slične naknade,

– plaćanja u naturi tj. kompenzacijom,

– stavke financirane iz drugih izvora,

– porezi, uključujući porez na dodanu vrijednost.

 

Članak 9.

 

Grad Ilok zadržava pravo izmjene i poništenja ovog Javnog poziva, te pri tome  ne snosi nikakvu odgovornost prema podnositeljima zahtjeva glede troškova sudjelovanja.

Dokumentacija i Obrasci: Dokumentacija i Obrasci

Bookmark the permalink.

Comments are closed.