Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Iloka za 2018. godinu

Na temelju članka 6., 7. i 42. Statuta Grada Iloka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18) i članka 13. Odluke o javnim priznanjima Grada Iloka (KLASA: 061-01/18-01/01 URBROJ: 2196/02-02-18-01 od 13. rujna 2018. god.), Gradonačelnica Grada Iloka objavljuje                                                                 

 

JAVNI POZIV

za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Iloka

za 2018. godinu

 

 I.

Objavljuje se Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Iloka.

Javna priznanja Grada Iloka jesu:

 1. Povelja Grada Iloka
 2. Plaketa Grada Iloka
 3. Zahvalnica Grada Iloka.

Javna priznanja dodjeljuju se u pravilu za Dan grada radi odavanja priznanja za iznimna postignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled Grada, a poglavito za naročite uspjehe u unapređenju na području gospodarstva, znanosti, odgoja i obrazovanja, kulture, zaštite i unapređivanja čovjekovog okoliša, športa, tehničke kulture, zdravstva, socijalne skrbi i drugih javnih djelatnosti, te za promicanje aktivnosti koje su tome usmjerene.

 

Plaketa i Zahvalnica mogu se dodijeliti fizičkim osobama neovisno o njihovom prebivalištu.

 

Ukoliko se za dodjelu predlaže strani državljanin, za potrebe Odbora se pribavlja mišljenje i državnih tijela nadležnih za poslove odnosa s inozemstvom.

 

Javna priznanja Grada Iloka, za vrijeme trajanja mandata, ne dodjeljuju se dužnosnicima određenim Zakonom o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti, te upravama trgovačkih društava i ravnateljima ustanova u vlasništvu ili većinskom vlasništvu Grada Iloka.

 

U jednoj kalendarskoj godini istoj pravnoj ili fizičkoj osobi može se dodijeliti samo jedno javno priznanje.

 

Počasnom građaninu ne dodjeljuju se druga javna priznanja Grada.

 

Godišnje se može dodijeliti jedna Povelja Grada Iloka i jedna Plaketa Grada Iloka fizičkim osobama. Ograničenje broja ne odnosi se na dodjelu Zahvalnica Grada Iloka pravnim i fizičkim osobama.

 

U slučaju da Zahvalnicu Grada Iloka dobije pravna osoba, nagrada se ne može dodijeliti te iste godine i njezinom čelniku kao fizičkoj osobi.

 

II.

Počasnim građaninom Grada Iloka može se imenovati fizička osoba koja nema prebivalište na području Grada Iloka, a istakla se naročitim zaslugama za napredak i promicanje ugleda Grada Iloka.

 

Plaketa Grada Iloka dodjeljuje se fizičkoj osobi za životno djelo ukoliko joj do tada nije bila dodijeljena, a dodjeljuje za cjelovito djelo koje je pojedinac ostvario u tijeku svog radnog vijeka i koje predstavlja izuzetan i osobito vrijedan doprinos razvoju Grada Iloka iz sljedećih područja: kulture, gospodarstva (turizam, ugostiteljstvo i dr.), znanosti, odgoja i obrazovanja, zdravstva i socijalne skrbi, tehničke kulture, športa, zaštite i unapređivanja čovjekovog okoliša, i drugih javnih djelatnosti.

 

Uz Plaketu za životno djelo dodjeljuje se i novčana nagrada čiju visinu utvrđuje gradonačelnica u iznosu od 2.000,00 kuna.

 

Zahvalnica Grada Iloka je javno priznanje koje se može dodijeliti fizičkim i pravnim osobama za postignuća, doprinos i ostvarene rezultate u domeni gospodarstvenog, kulturnog, športskog i društvenog života Grada Iloka, čime se pomaže zajednici i podiže ugled Grada. 

U slučaju dodjeljivanja Zahvalnice Grada Iloka fizičkoj ili pravnoj osobi, vrednuju se njezina postignuća i doprinos ostvareni u prethodnom razdoblju.

 

III.

Prijedlog za dodjelu javnih priznanja mogu dati:

 • najmanje 1/3 vijećnika Gradskog vijeća
 • radna tijela Gradskog vijeća Grada Iloka, osim Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Grada Iloka (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo)
 • ovlaštena tijela pravnih osoba, političkih stranaka i udruga građana.

 

Ovlašteni predlagatelji iz stavka 1. ovog članka ne mogu za dodjelu javnih priznanja predložiti samog predlagatelja, vlastite članove, odnosno zaposlenike.

 

 IV.

Prijedlog za dodjelu javnih priznanja sadrži: 

 • podatke o podnositelju prijedloga (do jedne stranice),
 • iscrpno obrazloženje postignuća i doprinosa zbog kojih se daje prijedlog za kandidata za dodjelu javnih priznanja Grada Iloka, preliminarnu prosudbu postignutih rezultata uz odgovarajuću dokumentaciju (do dvije stranice),
 • životopis kandidata za fizičku osobu (do jedne stranice),
 • vrstu javnog priznanja na koju se prijedlog odnosi.

Na zahtjev Povjerenstva podnositelj prijedloga dužan je dostaviti i naknadno zatražene dopunske podatke i dokumentaciju.

 

Povjerenstvo može, uz suglasnost podnositelja prijedloga, odrediti područje iz kojeg se kandidatu predlaže dodijeliti javno priznanje.

 

V.

Gradsko vijeće imenuje Povjerenstvo koje čine:

 • predsjednik iz redova vijećnika, 
 • 6 osoba iz područja: gospodarstva, znanosti, odgoja i obrazovanja, kulture, zaštite i unapređivanja čovjekovog okoliša, športa, tehničke kulture, zdravstva, socijalne skrbi i drugih javnih djelatnosti.

 

Povjerenstvo izrađuje pisani izvještaj o svom radu i mišljenje s obrazloženjem o pojedinačnim prijedlozima.

 

Gradsko vijeće, na temelju izvještaja Povjerenstva donosi odluku o dodjeli javnih priznanja.

 

Na svečanoj sjednici Gradskog vijeća predsjednik proglašava počasnog građanina Grada Iloka i uručuje mu POVELJU, te u obliku PLAKETE uručuje nagradu Grada Iloka pojedincu za životno djelo. ZAHVALNICU Grada Iloka fizičkoj i pravnoj osobi na svečanoj sjednici Gradskog vijeća uručuje gradonačelnik.

 

VI.

Potpune prijedloge je potrebno dostaviti najkasnije do 05. listopada 2018. god. u 14,00 sati, a prijedlozi koji se ne dostave do tog roka, odnosno koji na omotnici imaju žig pošte s kasnijim nadnevkom ne uzimaju se u obzir.

 

Prijedlog se podnosi u pisanom obliku, u zatvorenoj koverti na adresu:

 

GRAD ILOK

Trg Nikole Iločkog 13

32236 ILOK

s naznakom „ Prijedlog za dodjelu javnih priznanja Grada Iloka, ne otvarati“.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.