Odluka o socijalnoj skrbi Grada Iloka

Na temelju članka 41. i 42. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17) i članka 28. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13 i 4/18) Gradsko vijeće Grada Iloka na 11. sjednici održanoj dana 12. srpnja 2018. godine, donosi slijedeću

 

ODLUKU

o socijalnoj skrbi Grada Iloka

 

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se korisnici socijalne skrbi, oblici pomoći (u daljnjem tekstu: pomoći) u sustavu socijalne skrbi Grada Iloka (u daljnjem tekstu: Grad), uvjeti i način njihova ostvarivanja, nadležnosti postupak.

Članak 2.

Pomoći iz članka 1. ove Odluke ne mogu se ostvarivati na teret Grada ako je zakonom ili drugim propisom određeno da se ostvaruju na teret Republike Hrvatske te drugih pravnih ili fizičkih osoba.

Članak 3.

Sredstva za ostvarivanje pomoći propisanih Zakonom o socijalnoj skrbi (u daljnjem tekstu: Zakon) i ovom Odlukom osiguravaju se u Proračunu Grada Iloka.

 

II. KORISNICI SOCIJALNE SKRBI

Članak 4.

Korisnik socijalne skrbi (u daljnjem tekstu: korisnik) je:

 1. za ostvarivanje pomoći za stanovanje određen Zakonom,
 2. za ostvarivanje ostalih pomoći utvrđenih ovom Odlukom — hrvatski državljanin sa prebivalištem i trajnim nastanjenjem na području Grada te svi korisnici socijalne skrbi određeni Zakonom.

 

III. OBLICI POMOĆI SOCIJALNE SKRBI, UVJETI I NAČIN OSTVARIVANJA

Članak 5.

Pomoći po ovoj Odluci su:

 1. pomoć za stanovanje,
 2. jednokratna pomoć,
 3. pomoć za novorođenče,
 4. pomoć za školovanje,
 5. sufinanciranju kupnje računala,
 6. subvencija troškova prijevoza osoba s invaliditetom,
 7. pravo na usluge rane intervencije kod djece s teškoćama u razvoju,
 8. izvanškolska dopunska nastava za učenike,
 9. jednokratna novčana pomoć umirovljenicima,
 10. poklon paketi djeci polaznicima prvog razreda osnovne škole (prvašićima),
 11. pomoć za pogrebne troškove,
 12. drugi oblici pomoći od interesa za Grad.

Pomoć iz stavka 1. točke 1. ovog članak utvrđena je sukladno Zakonu.

Pomoći i visina pomoći iz stavka 1. točke 1. do 12. ovog članka ostvarivat će se sukladno proračunskim mogućnostima Grada za tekuću godinu.

 

 1. Pomoć za stanovanje

Članak 6.

Pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje se korisniku zajamčene minimalne naknade utvrđenom Zakonom.

Na uračunavanje prihoda primjenjuju se odredbe Zakona.

Članak 7.

Pomoć za stanovanje priznaje se i odobrava temeljem Rješenja o priznavanju prava na zajamčenu minimalnu naknadu Centra za socijalnu skrb, te se ukida Rješenjem o prestanku prava na zajamčenu minimalnu naknadu.

Grad djelomično ili u cijelosti izvršava plaćanje računa ovlaštenoj pravnoj ili fizičkoj osobi na području Grada koja je pružila uslugu troškova stanovanja.

Rješenjem iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se pomoć za podmirenje troškova stanovanja samca ili obitelji, prema broju članova kućanstva u sljedećim iznosima:

 

Redni broj

Broj čl. gospodarstva

Struja kn/mj.

Voda i odvodnja kn/mj.

Odvoz kućnog otpada – kn/mj.

Vodna naknada m2/mj.

Ukupno kn

1.

1 (samac)

50,00

12,00

26,00

5,00

93,00

2.

2

75,00

17,00

26,00

7,00

125,00

3.

3

95,00

22,00

26,00

9,00

152,00

4.

4

115,00

27,00

26,00

11,00

179,00

5.

5

135,00

30,00

26,00

12,00

203,00

6.

6

145,00

34,00

26,00

13,00

218,00

7.

Preko 6

150,00

37,00

26,00

14,00

227,00

 

Iznimno od stavka 1. ovog članka, pomoć za podmirenje troškova stanovanja može se odobriti, u iznosu iz stavka 3., invalidnim osobama (stupanj invaliditeta od 80% i više, kao i potpuno radno nesposobne osobe) koje ne ostvaruju pravo na stalnu pomoć za uzdržavanje Centra za socijalnu skrb, budući da sami nisu u mogućnosti ostvariti svojim radom sredstva za podmirenje osnovnih životnih potreba.

 

 1. Jednokratna pomoć

Članak 8.

Jednokatna pomoć može se odobriti samcu ili kućanstvu koje ispunjava uvjete iz članak 4. stavka 1. točke 2. ove Odluke, koji su se našli u položaju trenutačne materijalne ugroženosti iz razloga na koje nisu mogli, odnosno ne mogu utjecati (kao što su teška bolest, elementarna nepogoda i slično), te radi toga nisu u mogućnosti podmiriti neke osnovne životne potrebe.

Pomoć iz stavka 1. ovog članka odobrava se do iznosa 3.000,00 kn (u novcu ili naravi) odlukom nadležnog upravnog odjela jedanput godišnje.

 

 1. Pomoć za novorođenče

Članak 9.

Pravo na pomoć za novorođenče imaju roditelji novorođene djece u iznosu i pod uvjetima određenim posebnom odlukom.

Pomoć iz stavka 1. ovog članka planira se i isplaćuje iz Proračuna Grada Iloka.

 

 1. Pomoć za školovanje

Članak 10.

Pravo na pomoć za nabavu školskog pribora odnosno udžbenika i radnih bilježnica imaju roditelji učenika osnovne škole u iznosu i pod uvjetima određenim posebnom odlukom.

Pravo na pomoć za sufinanciranje troškova prijevoza autobusom imaju učenici srednje škole u iznosu i pod uvjetima određenim posebnom odlukom.

Pravo na stipendiranje imaju studenti u iznosu i pod uvjetima određenim posebnim aktima.

Pomoć za školovanje se planira i isplaćuje iz Proračuna Grada Iloka.

 

 1. Sufinanciranju kupnje računala

Članak 11.

Grad Ilok sufinancirat će kupnju računala učenicima petih i šestih razreda osnovnih škola s područja Grada Iloka.

Svi učenici iz stavka 1. koji nisu ostvarili pravo sufinanciranja kupnje računala po nekoj drugoj osnovi ostvaruju pravo na sufinanciranje.

 

 1. Subvencija troškova prijevoza osoba s invaliditetom

Članak 12.

Djeca s teškoćama u razvoju koja pohađaju obrazovni program ili program rehabilitacije te nezaposlene osobe s invaliditetom koje su uključene u obrazovni program ili program rehabilitacije, a koji  zbog vrste i stupnja oštećenja nisu u mogućnosti koristiti sredstva javnog prijevoza, ostvaruju pravo na subvenciju troškova prijevoza.

Obračun troškova računa se 1,00 kn po prijeđenom kilometru od mjesta stanovanja do ustanove, u čiji program je korisnik uključen, i  natrag. Ukoliko korisnik ostvaruje subvenciju troškova prijevoza od ustanove koju pohađa, iznos gradske subvencije se umanjuje za odobreni iznos.

Nadležni upravni odjel utvrđuje pravo na subvenciju na temelju  zahtjeva korisnika, potvrde ustanove o pohađanju određenog programa te nalaza i mišljenja kojeg donosi nadležno tijelo vještačenja.

 

 1. Pravo na usluge rane intervencije kod djece s teškoćama u razvoju

Članak 13.

Rana intervencija sukladno Zakonu i ovoj Odluci definirana je kao socijalna usluga koja obuhvaća stručnu i poticajnu pomoć djetetu kod kojeg je u ranoj dobi utvrđeno odstupanje u razvoju, razvojni rizik ili razvojne poteškoće, u pravilu do treće, a najdulje do navršene sedme godine života, kao i stručnu i savjetodavnu pomoć njegovim roditeljima s ciljem uključivanja djeteta u širu socijalnu zajednicu.

Nakon pribavljenog mišljenja liječnika specijalista neonatologa ili pedijatra, osobe s posebnom edukacijom iz područja rane intervencije donose procjenu o trajanju i učestalosti pružanja usluge rane intervencije te pružaju stručnu pomoć djeci kao i savjetodavnu pomoć njihovim roditeljima.

 

 1. Izvanškolska dopunska nastava za učenike

Članak 14.

Izvanškolska dopunska nastava će se organizirati uz redovnu nastavu za učenike koji u redovnoj nastavi teže svladavaju dijelove propisanog programa, pa im je potrebna dopunska pomoć. Dopunska nastava će se organizirati na određeno vrijeme kad je takav oblik pomoći učenicima potreban.

Grad će pružiti potporu za instrukcija koje instruktor pojedinac daje skupini učenika i organizirane pripreme za državnu maturu ili upise na fakultet.

 

 1. Jednokratna novčana pomoć umirovljenicima

Članak 15.

Pravo na novčanu pomoć umirovljenicima ostvaruju umirovljenici čiji su ukupni prihodi jednaki ili manji od 1.500,00 kuna mjesečno, a koji prebivaju na području Grada Iloka najmanje 1 godinu prije podnošenja zahtjeva. Umirovljenicima će se isplatiti novčana pomoć povodom blagdana Božića i Uskrsa,a iznos i kriteriji će se odrediti posebnom odlukom.

 

 1. Poklon paketi djeci polaznicima prvog razreda osnovne škole (prvašićima)

Članak 16.

Pravo na poklon paket  u vrijednosti do 400,00 kuna ostvaruje učenik koji ima prebivalište na području Grada Iloka i pohađa prvi razred osnovne škole.

 

 1. Pomoć za pogrebne troškove

Članak 17.

Pogrebni troškovi osiguravaju se za pogreb osobe koja nema obveznika uzdržavanja temeljem Obiteljskog zakona, koja to pravo ne može ostvariti temeljem Zakona o socijalnoj skrbi ili na temelju drugih propisa.

Podmirenje pogrebnih troškova može se odobriti za pogreb osobe iz stavka 1. ovog članak koja ima prebivalište na području Grada lloka ili joj je prebivalište nepoznato.

Pod osnovnim pogrebnim troškovima, prema ovoj Odluci, podrazumijeva se naknada osnovnih pogrebnih troškova (osnovna pogrebna oprema, troškovi prijevoza i ukopa umrle osobe).

Nadležni upravni odjel izvršava plaćanje računa ovlaštenoj pravnoj osobi koja je pružila uslugu iz stavka 1. ovog članka, na temelju rješenja.

 

 1. Drugi oblici pomoći od interesa za Grad

Članak 18.

Grad može osigurati sredstva u proračunu za druge oblike pomoći koje su od interesa za Grad, a njima se neposredno ostvaruju socijalne potrebe građana, pod uvjetom da su planirane i utvrđene Proračunom.

 

IV. NADLEŽNOSTI POSTUPAK

Članak 19.

Za rješavanje o pravima utvrđenim ovom Odlukom nadležno tijelo provodi postupak na temeljnim načelima socijalne skrbi sukladno Zakonu te posebnim aktom.

 

Članak 20.

Zahtjev stranke za ostvarivanje pomoći utvrđenih ovom Odlukom podnosi se pisarnici na propisanom obrascu uz koji podnositelj zahtjeva prilaže odgovarajuće dokaze i isprave koje odredi nadležno tijelo.

Uz zahtjev obvezno se prilaže pisana izjava podnositelja zahtjeva i punoljetnih članova kućanstva o suglasnosti da nadležno tijelo ima pravo provjeravati, odrađivati, čuvati i koristiti navedene podatke u skladu s važećim propisima i druge priloge.

Članak 21.

Nadležno tijelo je dužno po zahtjevu riješiti u roku do 30 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva sukladno članku 110. stavku 3. i 4. Zakona.

Članak 22.

O žalbi protiv rješenja nadležnog upravnog odjela odlučuje nadležno upravno tijelo županije.

Članak 23.

Prava korisniku pomoći za stanovanje teku za mjesec u kojem je zahtjev podnesen.

Ukoliko je korisnik pomoći za stanovanje podmirio obveze troškova stanovanja nema pravo na povrat sredstava.

Članak 24.

Korisnik je dužan nadležnom upravnom odjelu pravodobno prijaviti svaku promjenu o prihodima i imovini te druge okolnosti koje utječu na ostvarivanje pomoći, a najkasnije u roku od osam (8) dana od dana nastanka promjene.

Članak 25.

Nadležni upravni odjel povremeno, a najmanje jedanput godišnje , preispituje činjenice i okolnosti odlučujuće za ostvarivanje pomoći utvrđenih ovom Odlukom te ukoliko su se iste promijenile donosi novo rješenje.

V. NAKNADA šTETE

Članak 26.

Korisnik koji je na protupravan način, davanjem neistinitih ili netočnih podataka ili neprijavljivanjem promjena koja utječu na gubitak ili visinu pomoći ostvario pomoć na koju nije imao pravo dužan je vratiti neosnovanu primljenu pomoć u cijelosti i nadoknaditi štetu Gradu.

Kada nadležni upravni odjel utvrdi okolnosti iz stavka 1. ovog članka poziva korisnika putem pisane obavijesti da neosnovano primljenu pomoć vrati u roku od 15 dana od dana dostave obavijesti.

Ako korisnik ne vrati neosnovano primljenu pomoć iz stavka 1. ovog članka o obvezi povrata neosnovano primljene pomoći odlučuje nadležni upravni odjel rješenjem.

Na naknadu štete primjenjuje se zakon kojim se uređuju obvezni odnosi.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRšNE ODREDBE

Članak 27.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o socijalnoj skrbi Grada Iloka (,,Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 2/12, 9/12 i 2/15).

Članak 28.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u ,,Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije.

Bookmark the permalink.

Odgovori