Zabrana odlaganja glomaznog otpada na javnim površinama

Građanima Grada Iloka 

 

Predmet: zabrana odlaganja glomaznog otpada na javnim površinama

 

Poštovani,

obraćamo Vam se potaknuti dojavom sa terena da su brojni građani iznijeli na otvoreno te odložili vlastiti glomazni otpad na javnim površinama.

 

Obavještavamo Vas da je Kom-Ilok d.o.o. izvršio svoju obvezu te ove godine već jedanput odvezao glomazni otpad.

 

Sukladno navedenom, upozoravamo građane da glomazni otpad nije dozvoljeno odlagati na javnim površinama, te je potrebno maknuti isti.

 

Građani mogu glomazni otpad držati u svom dvorištu te su dužni isti iznijeti na dan odvoza ili sami zbrinuti na način da naruče odvoz i zbrinjavanje od ovlaštenih tvrtki (Kom-Ilok d.o.o., Metal-Zec) o vlastitom trošku.

 

Pozivamo sve građane na poštivanje Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada KLASA: 415-07/17-01/08, URBROJ: 2196/02-02-17-01 od 15. studenoga 2017. godine, kojom su predviđene i velike kazne.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.