Dječji vrtić Crvenkapica – za radno mjesto odgojitelj/ca, rad na određeno puno radno vrijeme

UVJETI: prema  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97., 107/07., 94/13.).  Prijave na natječaj podnose se na adresu Dječjeg vrtića u roku od 8 dana od objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči  HZZ i Dječjeg vrtića, te mrežnim stranicama Grada Iloka. Natječaj je otvoren od 09.11.2018. – 16.11.2018.

Prijavi treba priložiti:

  • životopis vlastoručno potpisan
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu
  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi
  • svjedodžba o položenom stručnom ispitu
  • uvjerenje o nekažnjavanju da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak, ne starije od šest mjeseci
  • uvjerenje o nekažnjavanju u prekršajnom postupku, ne starije od šest mjeseci
  • uvjerenje/potvrdu Centra za socijalnu skrb o neizricanju mjere za zaštitu dobrobiti djeteta, ne starije od šest mjeseci
Bookmark the permalink.

Comments are closed.