Javni Poziv za dostavu prijave za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Upravni odjel za pravne i opće poslove Grada Iloka za 2018/19. godinu

Temeljem članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine RH” br. 86/08, 61/11 i 04/18) i članka 42. Statuta Grada Iloka („Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije 11/13 i 4/18), gradonačelnica objavljuje:

 

JAVNI POZIV

za dostavu prijave za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Upravni odjel za pravne i opće poslove Grada Iloka za 2018/19. godinu

 

I.

U cilju korištenja mjere „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa” putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (u nastavku HZZ) Grad Ilok iskazuje interes i potrebu za prijemom polaznika/polaznice na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Upravni odjel za pravne i opće poslove Grada Iloka za 2018/19. godinu.

II.

Cilj osposobljavanja za rad, u smislu mjere iz točke I. ovog Javnog poziva je stjecanje radnog iskustva potrebnog za polaganje državnog stručnog ispita, u skladu s člankom 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (dalje: Zakon).

 

III.

Kandidati/kandidatkinje koji se prijavljuju na ovaj Javni poziv moraju ispunjavati sljedeće

uvjete:

  • nezaposlene osobe do navršenih 30 godina koje nemaju više od 12 mjeseci staža u zvanju za koje su se obrazovale te prijavljene u evidenciju HZZ najmanje 30 dana,
  • da ispunjavaju uvjete tražene stručne spreme za poslove za koje se stručno osposobljavaju.

IV.

Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 12 mjeseci u punom radnom vremenu (8 sati dnevno) obavljat će se u Upravni odjel za pravne i opće poslove Grada Iloka na adresi: Trg Nikole Iločkog 13, Ilok i to:

Upravni odjel za pravne i opće poslove Grada Iloka:

  1. Naziv radnog mjesta: Administrativni tajnik

          Stručna sprema: Srednja stručna sprema upravne ili ekonomske struke

          Broj radnika: 1

V.

Kandidati/kandidatkinje koji ispunjavaju tražene uvjete dužni su uz prijavu dostaviti:

  • kratki životopis,
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu ( preslika domovnice),
  • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (isključivo preslika svjedodžbe o stručnoj spremi),
  • dokaz o tome da nemaju odgovarajuće stručno i radno iskustvo – opći podatci o stažu i zaposlenju iz Zavoda za mirovinsko osiguranje,
  • dokaz da se protiv kandidata /kandidatkinje ne vodi kazneni postupak odnosno da nije pravomoćno osuđen/a za kaznena djela iz članka 15. Zakona – ne starije od 6 mjeseci,
  • preslika osobne iskaznice,
  • dokaz HZZ-a da se kandidat/kandidatkinja vodi u evidenciji nezaposlenih osoba duže od 30 dana,

-Transakcija „133″ ili Transakcija „ 142″ za djelatnike koji se zapošljavaju u program stručnog osposobljavanja za rad izdano od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, odnosno e-knjižica.

 

Napomena: Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene. Uvid u originalne dokumente za izabranog kandidata/kandidatkinju izvršit će se prije zaključivanja pisanog ugovora. U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijem postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08 i 61/11).

VI.

Prijave koje se podnose pismeno, putem pošte, rok za dostavu je najkasnije 16. studenoga 2018. na adresu: Grad Ilok, Trg Nikole Iločkog 13, 32236 Ilok s naznakom „JAVNI POZIV – dostava prijave za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“.

 

VII.

Prije sklapanja Ugovora, Gradonačelnica će imenovati Povjerenstvo za provedbu javnog poziva.

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva namjerava ukoliko to ocijeni potrebnim, provesti postupak selekcije kandidata/kinja koji su podnijeli/e pravovremene i uredne prijave, te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog poziva kroz održavanje strukturiranog intervjua.

Podnositeljima nepotpunih i/ili nepravodobnih prijava uputiti će se odgovarajuća pisana obavijest, uz povrat dokumentacije priložene prijavi.

Kandidati/kinje koji/e ispunjavaju formalne uvjete će biti obaviješteni/e o danu održavanja intervjua pismenim putem, najmanje 3 dana prije održavanja intervjua.

Smatra se da je kandidat/kinja koji/a ne pristupi intervjuu povukao/la prijavu na poziv.

Obavijest o izboru i poziv na potpisivanje Ugovora o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa dostavlja se samo izabranim kandidatima/kinjama.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.