Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju članova Stožera civilne zaštite Grada Iloka

Na temelju članka 24. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite, („Narodne novine” broj 82/15), članka 6. i 8. Pravilnika o sastavu Stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite („Narodne novine” broj 37/16) i članka 42. Statuta Grada Iloka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 11/13 i 4/18), Gradonačelnica dana 26. listopada 2018. godine donosi

 

 

ODLUKU

o izmjeni Odluke o imenovanju članova Stožera civilne zaštite Grada Iloka

 

 

Članak 1.

 

U članku 3. stavku 1. Odluke o imenovanju članova Stožera civilne zaštite Grada Iloka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 11/17) mijenja se točka 7. i glasi: „7. Joško Radanović, Komunalije d.o.o. Ilok i  Kom-Ilok d.o.o. Ilok za člana“.

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku” Vukovarsko-srijemske županije.

Bookmark the permalink.

Odgovori