Odluka o financiranju nabave školskih udžbenika i radnih bilježnica učenicima Osnovne škole Josipa Matoša Vukovar za školsku godinu 2018./2019.

Na temelju Odluke o socijalnoj skrbi Grada Iloka KLASA: 551-01/18-01/16 URBROJ: 2196/02-02-18-1 od 12. srpnja 2018. god. i članka 42. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18) Gradonačelnica Grada Iloka donosi   ODLUKU o financiranju nabave školskih udžbenika i radnih bilježnica učenicima Osnovne škole Josipa Matoša Vukovar za školsku godinu 2018./2019.    Članak 1.   Ovom Odlukom se utvrđuju uvjeti, kriteriji i način ostvarivanja prava na financiranje nabave školskih udžbenika i radnih bilježnica (u… Nastavite čitati…

Odluka o osnivanju prava služnosti polaganja i imanja vodova s Komunalije d.o.o. Ilok

Temeljem članka 42. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13 i 4/18), Gradonačelnica Grada Iloka, 12. listopada 2018. godine donosi   ODLUKU o osnivanju prava služnosti polaganja i imanja vodova s Komunalije d.o.o. Ilok   Članak 1.   Osniva se pravo služnosti polaganja i imanja vodova investitora Komunalije d.o.o. Ilok, Julija Benešića 49, Ilok na zemljištu u vlasništvu Grada Iloka, označenom kao:   Ribarska ulica, k.č. broj 1 u k.o. šarengrad, zk.ul. br…. Nastavite čitati…

Ispravak odluke o Javnim priznanjima Grada Iloka

Nakon uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Odluci o javnim priznanjima Grada Iloka KLASA: 061-01/18-01/01 URBROJ: 2196/02-02-18-01 od 13. rujna 2018. god. te se daje     ISPRAVAK ODLUKE O JAVNIM PRIZNANJIMA GRADA ILOKA     U Odluci o javnim priznanjima Grada Iloka KLASA: 061-01/18-01/01 URBROJ: 2196/02-02-18-01 od 13. rujna 2018. god. potreban je sljedeći ispravak:   U članku 12. stavku 1. brojka „3.“ zamjenjuje se brojkom: „2.“.

Javni Poziv za dostavu prijave za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Upravni odjel za pravne i opće poslove Grada Iloka za 2018/19. godinu

Temeljem članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine RH” br. 86/08, 61/11 i 04/18) i članka 42. Statuta Grada Iloka („Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije 11/13 i 4/18), gradonačelnica objavljuje:   JAVNI POZIV za dostavu prijave za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Upravni odjel za pravne i opće poslove Grada Iloka za 2018/19. godinu   I. U cilju korištenja mjere „Stručno osposobljavanje za rad bez… Nastavite čitati…

Dječji vrtić Crvenkapica – za radno mjesto odgojitelj/ca, rad na određeno puno radno vrijeme

UVJETI: prema  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97., 107/07., 94/13.).  Prijave na natječaj podnose se na adresu Dječjeg vrtića u roku od 8 dana od objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči  HZZ i Dječjeg vrtića, te mrežnim stranicama Grada Iloka. Natječaj je otvoren od 09.11.2018. – 16.11.2018. Prijavi treba priložiti: životopis vlastoručno potpisan dokaz o hrvatskom državljanstvu dokaz o stečenoj stručnoj spremi svjedodžba o položenom stručnom ispitu uvjerenje o nekažnjavanju da… Nastavite čitati…

Kalendar događanja za 2019

Cilj je objediniti sve manifestacije, događanja i ostale aktivnosti koje će se održati tijekom 2019. godine u organizaciji udruga, ustanova, Mjesnih odbora, Grada Iloka, Turističke zajednice i ostalih organizatora na jednom mjestu odnosno napraviti godišnji kalendar događanja. Kalendar  će biti objavljen na službenoj stranici Grada Iloka i Turističke zajednice. Stoga Vas molimo da svoja događanja prijavite do 15. prosinca 2018. godine na mail: mario.vrazic@ilok.hr.    Prilikom prijave potrebno je navesti:  naziv organizatora,  naziv događaja,  vrijeme i mjesto održavanja,  kontat telefon osobe organizatora.  Ukoliko… Nastavite čitati…