Odluka da nije potrebna provedba procjene utjecaja na okoliš

Gradonačelnica Grada Iloka  donijela je Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za III. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Iloka , KLASA: 350-02/18-01/02, URBROJ: 2196/02-05-18-03 od 12. ožujka 2018. prema kojoj je Grad Ilok (u daljnjem tekstu: Grad) proveo postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za III. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada (u daljnjem tekstu: Izmjene i dopune Prostornog plana). U postupku Ocjene… Nastavite čitati…

17. sjednica Gradskog vijeća Grada Iloka za dan 28. prosinca (petak) 2018. god. u 17,00 sati

Temeljem članka 54. i 55. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 10/09, 9/12, 4/16, 4/18) predsjednica Gradskog vijeća Grada Iloka saziva:   17. sjednicu Gradskog vijeća Grada Iloka za dan 28. prosinca (petak) 2018. god. u 17,00 sati    Sjednica će se održati u Iloku, u Gradskoj vijećnici, Trg Nikole Iločkog 13.   Usvajanje izvadaka iz zapisnika sa 16. sjednice Gradskog vijeća Grada Iloka Aktualni sat – pitanja za gradonačelnicu   Prijedlog za donošenje Plana Proračuna… Nastavite čitati…