Odluka da nije potrebna provedba procjene utjecaja na okoliš

Gradonačelnica Grada Iloka  donijela je Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za III. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Iloka , KLASA: 350-02/18-01/02, URBROJ: 2196/02-05-18-03 od 12. ožujka 2018. prema kojoj je Grad Ilok (u daljnjem tekstu: Grad) proveo postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za III. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada (u daljnjem tekstu: Izmjene i dopune Prostornog plana).

U postupku Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za Izmjene i dopune Prostornog plana utvrđeno je da Izmjene i dopune Prostornog plana neće imati vjerojatno značajan utjecaj na okoliš, na osnovu čega se utvrđuje da nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš, te da su planirane Izmjene i dopune Prostornog plana prihvatljive za ekološku mrežu…

Cijeli dokument možete preuzeti na poveznici ispod!

Bookmark the permalink.

Odgovori