Konačni rezultati izbora za članove Gradskog vijeća Grada Iloka

Na osnovi članka 86. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine”, broj 144/12 i 121/16, u daljnjem tekstu: Zakon), nakon provedenih prijevremenih izbora 10. ožujka 2019., Gradsko izborno povjerenstvo Grada Iloka utvrdilo je i objavljuje

 

KONAČNE REZULTATE IZBORA ZA ČLANOVE GRADSKOG VIJEĆA GRADA ILOKA

 

I. Od ukupno 5.383 birača upisanih u popis birača, glasovalo je 2.741 birača, odnosno 50,92%, od čega je prema glasačkim listićima glasovalo 2.741 birača, odnosno 50,92%. Važećih listića bilo je 2.703, odnosno 98,61%. Nevažećih je bilo 38 listića, odnosno 1,39%.

II. Pojedine kandidacijske liste dobile su sljedeći broj glasova:

1. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA 1.408 glasova 52,09%
Nositeljica liste: MARINA BUDIMIR, dr. med.

2. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ, HRVATSKA SOCIJALNO – LIBERALNA STRANKA – HSLS 663 glasova 24,52%
Nositeljica liste: ZRINKA ČOBANKOVIĆ, univ. spec. oec.

3. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS, HRVATSKA KONZERVATIVNA STRANKA – HKS 268 glasova 9,91%
Nositelj liste: ZVONIMIR DRAGUN

4. DEMOKRATSKI SAVEZ NACIONALNE OBNOVE – DESNO 185 glasova 6,84%

Nositelj liste: PERO ĆORIĆ

5. HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU 66 glasova 2,44%
Nositelj liste: ŽELJKO SLADETIĆ

6. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP 49 glasova 1,81%
Nositelj liste: DARIO JEŽIK

7. HRVATSKA STRANKA PRAVA – HSP 47 glasova 1,73%
Nositelj liste: ŽELJKO HRUBIK

8. HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS 17 glasova 0,62%
Nositelj liste: DARKO ĐURKOVIĆ

III. Na osnovi članka 84. stavka 1. Zakona, kandidacijske liste koje sudjeluju u diobi mjesta u gradskom vijeću su:

1. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
Nositeljica liste: MARINA BUDIMIR, dr. med.

2. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
HRVATSKA SOCIJALNO – LIBERALNA STRANKA – HSLS

Nositeljica liste: ZRINKA ČOBANKOVIĆ, univ. spec. oec.

3. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS
HRVATSKA KONZERVATIVNA STRANKA – HKS

Nositelj liste: ZVONIMIR DRAGUN

4. DEMOKRATSKI SAVEZ NACIONALNE OBNOVE – DESNO
Nositelj liste: PERO ĆORIĆ

IV. Na osnovi članka 84. stavka 2. i članka 85. Zakona, utvrđuje se da su pojedine kandidacijske liste dobile sljedeći broj mjesta u gradskom vijeću:

1. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA dobila je 9 mjesta te su s te liste izabrani:

1. MARINA BUDIMIR, dr. med.
2. LJILJANA KOLAREC
3. MARIJA DOBOšEVIĆ, dipl. ing. agr.
4. JUGOSLAV SAVIĆ
5. ANKA LOMJANSKY PERKOVIĆ
6. MIRJANA SUPEK
7. DAMIR BAšIĆ
8. MARIO KARAČIĆ
9. SANJA AUGUSTINOVIĆ

2. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ, HRVATSKA SOCIJALNO – LIBERALNA STRANKA – HSLS dobila je 4 mjesta te su s te liste izabrani:

1. ZRINKA ČOBANKOVIĆ, univ. spec. oec.
2. STJEPAN KOVČALIJA
3. IVANA MATKOVIĆ, bacc.
4. LUKA ĐIPANOVIĆ

3. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS, HRVATSKA KONZERVATIVNA STRANKA – HKS dobila je 1 mjesto te je s te liste izabran:

1. ZVONIMIR DRAGUN

4. DEMOKRATSKI SAVEZ NACIONALNE OBNOVE – DESNO dobila je 1 mjesto te je s te liste izabran:

1. PERO ĆORIĆ

V. Na osnovi članka 107. stavka 1. u svezi članka 103. stavka 1. i 2. Zakona i članka 20. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (“Narodne novine”, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) i članka 32., stavka 2., Statuta Grada Iloka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13 i 4/18), utvrđuje se da na provedenim izborima u gradskom vijeću nije osigurana odgovarajuća zastupljenost pripadnika slovačke nacionalne manjine, te se broj članova gradskog vijeća povećava za 1 mjesto.

VI. Na osnovi članka 107. stavka 3., 4. i 5. Zakona, pravo na dodatne članove u gradskom vijeću ostvaruju

1. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS, HRVATSKA KONZERVATIVNA STRANKA – HKS. Nositelj liste: ZVONIMIR DRAGUN ostvarila je pravo na 1 mjesto te je s te liste izabrana:

1. ANNA PUCOVSKY

VII. Na osnovi članka 107. stavka 1. u svezi članka 103. stavka 1. Zakona i članka 20. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (“Narodne novine”, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), utvrđuje se da je na provedenim izborima u gradskom vijeću osigurana odgovarajuća zastupljenost pripadnika srpske nacionalne manjine.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.