Oglas – radno mjesto voditelj projekta Nova znanja i nove mogućnosti za žene u Srijemu

Na temelju članka 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 04/18), pročelnica Upravnog odjela za financije i komunalno gospodarstvo Grada Iloka raspisuje

OGLAS

za prijam u službu u Upravni odjel za financije i komunalno gospodarstvo Grada Iloka radno mjesto voditelj projekta Nova znanja i nove mogućnosti za žene u Srijemu (1 izvršitelj/ica) na određeno vrijeme od 12 mjeseci, uz probni rad od dva mjeseca.

 

Kandidati za navedeno radno mjesto moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu,  propisane člankom 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11 i 04/18) te sljedeće posebne uvjete:

 • visoka stručna sprema ili viša stručna sprema
 • poznavanje rada na računalu (Office paket, Internet)
 • poznavanje engleskog jezika (nije uvjet)
 • poželjno iskustvo u provedbi sličnih projekata i projekata financiranih od strane EU
 • posjedovanje vozačke dozvole B kategorije

 

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11 i 04/18).

 

Natjecati se mogu kandidati oba spola, sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08 i 69/17).

 

Uz prijavu treba priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o stručnoj spremi: presliku svjedodžbe/diplome,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili domovnice),
 • dokaz o ukupnom radnom iskustvu (potvrda Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje, ne starija od mjesec dana),
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci),
 • vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11 i 04/18),
 • dokaz o posjedovanju vozačke dozvole B kategorije (preslika vozačke dozvole)
 • vlastoručno potpisanu izjavu o suglasnosti za obradu osobnih podataka u svrhu zapošljavanja (obrazac se može preuzeti na web-stranici Grada Iloka ilok.hr ili u uredu br. 27).

 

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu. Sve isprave koje su dostavljene u preslici izabrani kandidat je dužan dostaviti u izvorniku prije donošenja rješenja o prijmu. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas. Urednom prijavom se smatra prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu. Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa kao i one koji nisu podnijele pravodobnu i urednu prijavu o tome će biti obaviještene pisanim putem.

 

Kandidat koji ima pravo prednosti prijma u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri prijmu u službu, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na oglas priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta sukladno posebnom zakonu temeljem kojeg ostvaruje to pravo.

 

Na web stranici Grada Iloka www.ilok.hr bit će dostupan opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava.

 

Pisane prijave na oglas, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na adresu: GRAD ILOK, Trg Nikole Iločkog 13, 32236 Ilok, s naznakom „Prijava na oglas za prijam u službu u Upravnom odjelu za financije i komunalno gospodarstvo Grada Iloka, na radno mjesto voditelja projekta Nova znanja i nove mogućnosti za žene u Srijemu“.

 

O rezultatima oglasa, kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. Na web stranici Grada Iloka www.ilok.hr i na oglasnoj ploči Grada Iloka objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

————————————————————————-

Opis poslova i informacije o plaći

————————————————————————-

Prethodna provjera znanja i sposobnosti

————————————————————————-

Izjava o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka

Bookmark the permalink.

Comments are closed.