Javni poziv za iskaz mišljenja građana Mjesnih odbora Ilok I, Ilok II, Ilok III i Ilok IV

Na temelju članka 42. Statuta Grada Iloka (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13 i 4/18) gradonačelnica Grada Iloka dana 10. travnja 2019. godine objavljuje

 

JAVNI POZIV

za iskaz mišljenja građana Mjesnih odbora Ilok I, Ilok II, Ilok III i Ilok IV

 

Članak 1.

Statutom Grada Iloka za područje naselja Ilok definirani su mjesni odbori: Ilok I, Ilok II, Ilok III i Ilok IV.

 

Članak 2.

Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir pokreće inicijativu i prijedlog za promjenu područja mjesnih odbora na području naselja Ilok kroz smanjenje broja mjesnih odbora.

 

Članak 3.

U svrhu ispunjenja navedenog u članku 2. traži se iskaz mišljenje građana odnosno birača upisanih u popis birača na području naselja Ilok.

 

Članak 4.

Svoje mišljenje građani mogu podnijeti putem obrasca koji je sastavni dio ovog Javnog poziva, a dostavlja se osobno ili pisanim putem na adresu: Grad Ilok, Trg Nikole Iločkog 13, 32236 Ilok, ured broj 28.

 

Članak 5.

Ovaj Javni poziv objavit će se na službenoj stranici Grada Iloka www.ilok.hr, oglasnoj ploči, oglasnim stubovima u naselju. Iskaz mišljenja započinje danom objave, a otvoren je 45 dana od dana objave. 

 

 

Obrazloženje

 

Mjesni odbori na području naselja Ilok osnovani su Statutom Grada Iloka kao oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana. Svaki mjesni odbor donosi program rada kojim se utvrđuju zadaci mjesnog odbora, osobito u pogledu vođenja brige o uređenju područja mjesnog odbora, provođenjem manjih komunalnih akcija kojima se poboljšava komunalni standard građana na području mjesnog odbora, vođenju brige o poboljšavanju zadovoljavanja lokalnih potreba građana u oblasti zdravstva, socijalne skrbi, kulture, športa i drugih lokalnih potreba na svom području. Mjesni odbori u Iloku imaju po 9 članova koji između sebe biraju predsjednika, a mandat članovima traje 4 godine. Mjesni odbori u svom radu mogu sazvati mjesne zborove građana kako bi saznali problematiku i prijedloge za rješavanje pitanja od mjesnog značaja.

Zbog poteškoća u radu s kojima su se susretali Mjesni odbori u naselju Ilok, smanjene aktivnosti pojedinih članova i odbora, smanjenog broja stanovnika u Iloku, veličine grada, gradonačelnica Marina Budimir predlaže smanjenje broja mjesnih odbora u naselju Ilok. Namjera je smanjenjem broja mjesnih odbora povećati učinkovitost, operativnost i bolje rezultate rada mjesnih odbora.

Ove godine ističe mandat Mjesnim odborima na području Grada Iloka te nam ove godine predstoje novi izbori za članove Mjesnih odbora na području Grada Iloka. O terminu održavanja izbora svi građani bit će pravovremeno obaviješteni te ovim putem pozivamo sve građane da se aktivno uključe u predstojeće izbore za Mjesne odbore Grada Iloka.

  

Obrazac temeljem Javnog poziva

za iskaz mišljenja građana Mjesnih odbora Ilok I, Ilok II, Ilok III i Ilok IV

 

Ime i prezime

 

Adresa

 

Kontakt (broj telefona, mail adresa)

 

Kojem Mjesnom odboru pripadate?

 

Podržavate li inicijativu za smanjenjem broja mjesnih odbora u Iloku (zaokružiti)?

DA

 

NE

Novi prijedlog za broj mjesnih odbora na području naselja Ilok (zaokružiti)

1)      1 mjesni odbor

 

2)      2 mjesna odbora

Kako ocjenjujete dosadašnji rad mjesnih odbora u Iloku?

(zaokružiti od 1-5)

 

1             2            3             4           5

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.