Izvješće o utrošku sredstava od prodaje obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu na potpomognutim područjima na području Grada Iloka u 2019. godini

Na temelju članka 33. Zakona o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima („Narodne novine“ br. 106/2018) i članka 42. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18), Gradonačelnica Grada Iloka donosi   IZVJEšĆE o utrošku sredstava od prodaje obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu na potpomognutim područjima na području Grada Iloka u 2019. godini   Članak 1.   Prihod od prodaje obiteljskih kuća ili stanova u državnom vlasništvu na području Grada Iloka iznosi… Nastavite čitati…

Rješenje o imenovanju Odbora za proračun i financije

Temeljem članka 39. Statuta Grada Iloka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18) te članka 20. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Iloka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 10/09, 09/12, 4/16, 4/18) Gradsko vijeće Grada Iloka na 1. konstituirajućoj sjednici, održanoj 04. travnja 2019. godine, donosi   RJEšENJE o imenovanju Odbora za proračun i financije   Članak 1. U Odbor za proračun i financije imenuju se: LJILJANA KOLAREC, predsjednik MARIJA DOBOšEVIĆ, zamjenik predsjednika MIRJANA SUPEK, član PERO… Nastavite čitati…

Rješenje o imenovanju Odbora za izbor i imenovanja

Temeljem članka 39. Statuta Grada Iloka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18) te članka 17. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Iloka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 10/09, 09/12, 4/16, 4/18) Gradsko vijeće Grada Iloka na 1. konstituirajućoj sjednici, održanoj 04. travnja 2019. godine, donosi     RJEšENJE o imenovanju Odbora za izbor i imenovanja   Članak 1.   U Odbor za izbor i imenovanja imenuju se: MIRJANA SUPEK, predsjednica SANJA AUGUSTINOVIĆ, zamjenica predsjednice DAMIR BAšIĆ,… Nastavite čitati…

Rješenje o imenovanju Odbora za statut i poslovnik

Temeljem članka 39. Statuta Grada Iloka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18) te članka 19. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Iloka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 10/09, 09/12, 4/16, 4/18) Gradsko vijeće Grada Iloka na 1. konstituirajućoj sjednici, održanoj 04. travnja 2019. godine, donosi   RJEšENJE o imenovanju Odbora za statut i poslovnik   Članak 1. U Odbora za statut i poslovnik imenuju se: JUGOSLAV SAVIĆ, predsjednik MARIO KARAČIĆ, zamjenik predsjednika LJILJANA KOLAREC, član PERO… Nastavite čitati…

Rješenje o izboru predsjednice Gradskog vijeća Grada Iloka

            Temeljem članka 29. Statuta Grada Iloka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18) te članka 10. i 18. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Iloka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 10/09, 09/12, 4/16, 4/18) Gradsko vijeće Grada Iloka na 1. konstituirajućoj sjednici, održanoj 04. travnja 2019. godine, donosi   RJEšENJE o izboru predsjednice Gradskog vijeća Grada Iloka     Članak 1.   MARIJA DOBOšEVIĆ izabrana je za predsjednicu Gradskog vijeća Grada Iloka sa danom 04. travnja… Nastavite čitati…

Rješenje o izboru potpredsjednice Gradskog vijeća Grada Iloka

            Temeljem članka 29. Statuta Grada Iloka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18) te članka 10. i 18. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Iloka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 10/09, 09/12, 4/16, 4/18) Gradsko vijeće Grada Iloka na 1. konstituirajućoj sjednici, održanoj 04. travnja 2019. godine, donosi   RJEšENJE o izboru potpredsjednice Gradskog vijeća Grada Iloka     Članak 1.   MIRJANA SUPEK izabrana je za potpredsjednicu Gradskog vijeća Grada Iloka sa danom 04. travnja… Nastavite čitati…

Rješenje o imenovanju Mandatne komisije

Temeljem članka 39. Statuta Grada Iloka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18) te članka 16. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Iloka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 10/09, 09/12, 4/16, 4/18) Gradsko vijeće Grada Iloka na 1. konstituirajućoj sjednici, održanoj 04. travnja 2019. godine, donosi   RJEšENJE o imenovanju Mandatne komisije   Članak 1.   U Mandatnu komisiju imenuju se: JUGOSLAV SAVIĆ, predsjednik IVICA TORMA, član MARIO KARAČIĆ, član   Članak 2.   Ovo Rješenje stupa… Nastavite čitati…

Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Iloka za razdoblje travanj – prosinac 2019. godine

Na temelju članka članka 7. i 10. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma (»Narodne novine«, broj 29/19) i članka 28. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18), Gradsko vijeće Grada Iloka na svojoj 2. sjednici, održanoj 16. travnja 2019. godine, donosi   ODLUKU o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Iloka za razdoblje travanj – prosinac 2019. godine   Članak 1…. Nastavite čitati…

Odluka o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene Grada Iloka

Na temelju članka 17. Stavak 1. Podstavka 4. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15 i 118/18), članka 5. stavka 2. Uredbe o sastavu i strukturi postrojbi civilne zaštite („Narodne novine“ broj 27/17) i članka 28. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13 i 4/18) Gradsko vijeće Grada Iloka na 2. sjednici održanoj dana 16. travnja 2019. godine, donosi slijedeću   ODLUKU o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene Grada Iloka… Nastavite čitati…