Odluka o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene Grada Iloka

Na temelju članka 17. Stavak 1. Podstavka 4. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15 i 118/18), članka 5. stavka 2. Uredbe o sastavu i strukturi postrojbi civilne zaštite („Narodne novine“ broj 27/17) i članka 28. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13 i 4/18) Gradsko vijeće Grada Iloka na 2. sjednici održanoj dana 16. travnja 2019. godine, donosi slijedeću

 

ODLUKU

o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene

Grada Iloka

 

Članak 1.

Ovom se Odlukom sukladno Procjeni rizika od velikih nesreća za Grad Ilok KLASA: 810-01/18-01/01, URBROJ: 2196/02-02-18-33, donesene na sjednici održanoj dana 12. srpnja 2018. godine osniva postrojbu civilne zaštite opće namjene Grada Iloka.

 

Članak 2.

Postrojba civilne zaštite opće namjene osniva se za provođenje mjere civilne zaštite asanacije terena, potporu u provođenju mjera evakuacije, spašavanja, prve pomoći te zbrinjavanja ugroženog stanovništva.

Članak 3.

Sukladno članku 6. Uredbe o sastavu i strukturi postrojbi civilne zaštite („Narodne novine“ broj 27/17) postrojba civilne zaštite opće namjene Grada Iloka sastoji se od 42 pripadnika:

1 (jedna) upravljačke skupine i

5 (pet) operativnih skupina.

Upravljačka skupina sastoji se od dva pripadnika, a svaka operativna skupina sastoji se od osam (8) pripadnika. Svaka operativna skupina ima svoga voditelja.

 

Članak 4.

Osobama koje su raspoređene u postrojbe civilne zaštite opće namjene izdaje se iskaznica pripadnika civilne zaštite.

 

Članak 5.

Evidenciju pripadnika postrojbi civilne zaštite opće namjene vodi Upravni odjel za pravne i opće poslove Grada Iloka.

 

Članak 6.

Sredstva potrebna za ustrojavanje, opremanje, osposobljavanje i djelovanje Postrojbe civilne zaštite opće namjene osiguravaju se iz proračuna Grada Iloka.

 

Članak 7.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju postrojbe CZ-Tima opće namjene za Grad Ilok, KLASA: 810-01/09-01/12, URBROJ: 2196/02-02-09-1, od 29. rujna 2009. godine.

 

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave  u „Službenom vjesniku Vukovarsko-srijemske županije“.

Bookmark the permalink.

Odgovori