Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Iloka za razdoblje travanj – prosinac 2019. godine

Na temelju članka članka 7. i 10. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma (»Narodne novine«, broj 29/19) i članka 28. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18), Gradsko vijeće Grada Iloka na svojoj 2. sjednici, održanoj 16. travnja 2019. godine, donosi

 

ODLUKU

o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika

zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Iloka za razdoblje

travanj – prosinac 2019. godine

 

Članak 1.

Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika Gradskog vijeća Grada Iloka (u daljnjem tekstu: Gradsko vijeće) za razdoblje travanj – prosinac 2019. godine, sukladno Konačnim rezultatima izbora za članove Gradskog vijeća Grada Iloka Gradskog izbornog povjerenstva Grada Iloka KLASA: 013-01/19-01/02, URBROJ: 2196/02-04-19-33 od 14. ožujka 2019.

 

Članak 2.

Pravo na redovito godišnje financiranje iz sredstava proračuna Grada Iloka imaju političke stranke koje su prema konačnim rezultatima izbora dobile mjesto člana u Gradskom vijeću i nezavisni vijećnici.

Sredstva iz članka 5. ove Odluke raspoređuju se na način da se utvrdi jednak iznos sredstava za svakog člana Gradskog vijeća.

 

Članak 3.

Sredstva za redovno godišnje financiranje osigurana su u proračunu Grada Iloka za 2019. godinu.

 

Članak 4.

Pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju mjesta članova u Gradskom vijeću prema konačnim rezultatima izbora za članove Gradskog vijeća.

U slučaju udruživanja dviju ili više političkih stranaka, financijska sredstva koja se raspoređuju, pripadaju političkoj stranci koja je pravni slijednik političkih stranaka koje su udruživanjem prestale postojati.

Ukoliko nezavisni član Gradskog vijeća izabran s liste grupe birača, nakon konstituiranja Gradskog vijeća postane član političke stranke zastupljene u Gradskom vijeću, sredstva za redovito godišnje financiranje tog vijećnika pripadaju političkoj stranci čiji je on postao članu i doznačuju se na račun te političke stranke u razdoblju do isteka njegova mandata, neovisno o eventualnom istupanju iz te stranke u navedenom razdoblju.

  

Članak 5.

Sredstva za redovno financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika za 2019. godinu utvrđuju se u ukupnom iznosu od 32.000,00 kuna.

Za svakog člana Gradskog vijeća utvrđuje se minimalni zakonski godišnji iznos sredstava od 2.000,00 kuna.

Sredstva iz stavka 1. ovog članka raspoređuju se kako slijedi:

 

1. NEZAVISNI VIJEĆNICI IZABRANI S KANDIDACIJSKE LISTE GRUPE BIRAČA

  1. Ljiljana Kolarec……………2.000,00 kuna
  2. Marija Dobošević……………2.000,00 kuna
  3. Jugoslav Savić……………2.000,00 kuna
  4. Anka Lomjansky Perković……………2.000,00 kuna
  5. Mirjana Supek……………2.000,00 kuna
  6. Damir Bašić……………2.000,00 kuna
  7. Mario Karačić……………2.000,00 kuna
  8. Sanja Augustinović……………2.000,00 kuna
  9. Ivica Torma……………2.000,00 kuna

 

2. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ

Za četiri (4) člana……………8.000,00 kuna

 

3. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS

Za dva (2) člana……………4.000,00 kuna

 

4. DEMOKRATSKI SAVEZ NACIONALNE OBNOVE – DESNO

Za jednog (1) člana……………2.000,00 kuna

 

Članak 6.

Raspoređena sredstva doznačuje Upravni odjel za financije i komunalno gospodarstvo na žiroračun političke stranke odnosno na poseban račun nezavisnog vijećnika Gradskog vijeća izabranog s liste grupe birača, tromjesečno u jednakim iznosima.

Nezavisni vijećnici Gradskog vijeća dužni su otvoriti poseban račun za redovito godišnje financiranje svoje djelatnosti. 

 

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom vjesniku” Vukovarsko-srijemske županije.

Bookmark the permalink.

Odgovori