Javni natječaj za prijam u službu radno mjesto – višeg savjetnika za pravne poslove

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 04/18), pročelnica Upravnog odjela za pravne i opće poslove Grada Iloka raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u službu u Upravni odjel za pravne i opće poslove Grada Iloka radno mjesto višeg savjetnika za pravne poslove – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

 

1. Opći uvjeti za prijam u službu:

 • punoljetnost,
 • hrvatsko državljanstvo,
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.

 

2. Osim navedenih općih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

 • visoka stručna sprema (VSS) magistar struke ili stručni specijalist pravne struke
 • najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni stručni ispit.

 

Za radno mjesto je obvezan probni rad od tri mjeseca.

Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti kandidati oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08, 69/17).

U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

U službu se može primiti osoba koja nema položen državni stručni ispit, pod uvjetom da ispit položi u roku godine dana od prijma u službu.

U prijavi je potrebno navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresu elektroničke pošte) te ju vlastoručno potpisati.

 

3. Uz prijavu na natječaj, kandidati su dužni priložiti:

 • životopis,
 • presliku osobne iskaznice,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice),
 • dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome),
 • dokaz/uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, odnosno da isti nije pravomoćno osuđen za kazneno djelo iz članka 15. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj: 86/08, 61/11, 4/18), ne starije od 6 mjeseci (izvornik ili preslika)
 • vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
 • dokaz o radnom iskustvu ostvarenom na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje četiri godine, koji sadrži vrstu poslova koju je kandidat obavljao, vrstu stručne spreme i razdoblje u kojem je obavljao te poslove (preslika ugovora, rješenja ili potvrde poslodavca), a koje je evidentirano u elektroničkom zapisu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • dokaz o traženom radnom stažu u struci (elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim, u matičnoj evidenciji)
 • dokaz o položenom državnom stručnom ispitu (izvornik ili presliku uvjerenja odnosno svjedodžbe)
 • suglasnost za obradu osobnih podataka u svrhu zapošljavanja (obrazac Grada Iloka na ilok.hr ili u uredu br. 27 Grada Iloka)

 

Sva tražena dokumentacija dostavlja se u izvorniku ili neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijma u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te je uz prijavu na natječaj dužan priložiti i sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta (rješenje/potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo pravo prednosti kod prijma u službu). U upravnim tijelima Grada Iloka nije osigurana zastupljenost pripadnika slovačke nacionalne manjine.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Kandidat koji bude izabran bit će dužan, nakon obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu, dostaviti i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

Natječajni postupak obuhvaća obaveznu prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata pisanim testiranjem te provedbom intervjua.

 

Na prethodnu provjeru mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Na web stranici Grada Iloka www.ilok.hr objavit će se opis poslova i podaci o plaći za radno mjesto koje se popunjava ovim natječajem, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru.

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrditi će listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te će na istoj web stranici i na oglasnoj ploči Grada Iloka objaviti mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i intervjua, najmanje 5 dana prije održavanje provjere.

Pisane prijave na natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu : Grad Ilok, Trg Nikole Iločkog 13, 32236 Ilok, s naznakom „Natječaj za prijam u službu – viši savjetnik za pravne poslove – ne otvaraj“.

Urednom prijavom se smatra prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja ne podnese pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj te će o istom biti obaviještena pisanim putem, a osoba nema pravo podnošenja pravnog lijeka protiv obavijesti.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Nakon raspisanog natječaja ne mora se izabrati kandidat, te se u tom slučaju donosi odluka o poništenju natječaja.

Izrazi koji se u ovom natječaju koriste na osobe/kandidate, a u muškom su rodu, rodno su neutralni i odnose se i na muške i ženske osobe.

 

Opis poslova, plaća i način testiranja: Opis_poslova_placa_nacin_testiranja_pravnik.docx

Bookmark the permalink.

Comments are closed.