Javni poziv za financiranje programa/projekata udruga građana iz Proračuna Grada Iloka za 2019. godinu

Na temelju članka 33. stavka 1. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14) i članka 42. Statuta Grada Iloka (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13), gradonačelnica Grada Iloka dana 10. svibnja 2019. godine, raspisala je 

 

Javni poziv za financiranje programa/projekata udruga građana iz

Proračuna Grada Iloka za 2019. godinu

 

1. Grad Ilok poziva udruge građana koje djeluju na području Grada Iloka da se prijave na Javni poziv za financiranje programa/projekata udruga građana iz Proračuna Grada Iloka za 2019. godinu (u daljnjem tekstu: „Javni poziv“), sukladno Odluci o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Iloka za 2019. godinu namijenjenih financiranju projekata i programa koje provode udruge od interesa za opće dobro Grada Iloka

2. Udruge građana sukladno ovom Javnom pozivu mogu podnijeti prijave za sljedeća prioritetna područja te su sukladno njima raspoređeni ukupni financijski iznosi: 

  • Prioritetno područje 1 – Organizacija rekreacije i športskih aktivnosti – 530.000,00 kn
  • Prioritetno područje 2 – Djelatnost kulturno umjetničkih društava i manifestacija – 70.000,00 kn
  • Prioritetno područje 3 – Projekti i programi od općeg interesa iz područja ostalih društvenih djelatnosti – 130.000,00 kn

 3. Ukupno planirana vrijednost ovog Javnog poziva je 730.000,00 kn:

 

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinoj prijavi je 1.000,00 kn, a najveći iznos po pojedinoj prijavi je 100.000,00 kn.

 

Prijave se mogu financirati do 100% iznosa ukupnih prihvatljivih troškova programa/projekta.

4. Rok za podnošenje prijava je 10. lipnja 2019. godine.

5. Prijavu na Javni poziv može podnijeti udruga građana koja je upisana u Registar udruga i Registar neprofitnih organizacija, vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija, koja je ispunila ugovorne obveze prema Gradu Iloku zaključno s 2018. godinom te ispunjava uvjete iz Točke 2. Uputa za prijavitelje ovog Javnog poziva.

 

6. Svaka udruga može podnijeti više prijava u sklopu ovog Javnog poziva. Ista udruga može biti partner na više projekata.

 

7. Kako se može ostvariti financiranje projekta i tko nema pravo prijave na Javni poziv detaljno je opisano u Uputama za prijavitelje koje su sastavni dio ovog Javnog poziva.

 

8. Prijave na Javni poziv dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Grada Iloka (www.ilok.hr).

 

Dokumentacija na Javni poziv dostavlja se preporučeno s povratnicom poštom ili osobno na sljedeću adresu:

 

Grad Ilok

Trg Nikole Iločkog 13

32 236 Ilok

 

“Javni poziv za financiranje programa/projekata udruga građana iz Proračuna Grada Iloka za 2019, godinu”

“Ne otvaraj prije sastanka Povjerenstva”

 

Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe Javnog poziva detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje.

 

Razmatrat će se samo prijave koje su pravodobno dostavljene te koje u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog poziva.

 

Udruga građana može podnijeti prigovor na postupak Javnog poziva. Procedura podnošenja prigovora navedena je u Uputama za prijavitelje

Prigovori se podnose Upravnom odjelu za pravne i opće poslove, a odluku po prigovoru, uzimajući sve činjenice donosi pročelnik nadležnog odjela.

 

9. Sva pitanja vezana uz Javni poziv mogu se postaviti elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: pitanja@ilok.hr ili osobno uz prethodni dogovor na broj telefona: 032/592-950 najkasnije do 31. svibnja 2019. godine.

 

Dokumentacija: Dokumentacija_udruge_2019.zip

Bookmark the permalink.

Comments are closed.