Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi u 2019. godini

Na temelju članka 42. Statuta Grada Iloka (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13 i 4/18), te članka 20.  Programa potpora poljoprivredi na području Grada Iloka 2018.-2020. godine,  gradonačelnica Grada Iloka objavljuje

 

JAVNI POZIV 

za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi u 2019. godini, temeljem Uredbe de minimis u sklopu  Programa potpora poljoprivredi na području Grada Iloka 2018.-2020. godine

 

 

Članak 1.

 Grad Ilok će u 2019. godini odobravati potpore  male vrijednosti za slijedeće aktivnosti: 

Mjera 1. Sufinanciranje troškova edukacije i stručnog osposobljavanja za rad u poljoprivredi,

Mjera 2. Sufinanciranje troškova pregleda tehničkih sustava u zaštiti bilja (prskalica i raspršivača),

Mjera 3. Financiranje natpisnih ploča poljoprivrednih gospodarstava

Mjera 4. Potpora za kontrolu plodnosti tla

Mjera 5. Potpora ekološkoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda

Mjera 6. Potpora za umjetno osjemenjivanje stoke (krava, junica, krmača, nazimica)

Mjera 7. Potpora za kupnju ženskih i muških rasplodnih grla za povećanje matičnog stada

Mjera 8. Sufinanciranje nabave novih košnica, pčelarske opreme i pčelinjih zajednica

Mjera 9. Poticanje povrćarske, voćarske i vinogradarske proizvodnje.

Podmjera 9.1. Potpora za kupnju jednokratne prodajne ambalaže za voće i povrće

Podmjera 9.2. Potpora zapošljavanju sezonske radne snage putem vrijednosnog kupona – vouchera

Podmjera 9.3. Sufinanciranje troškova prijevoza poljoprivrednih proizvoda

Podmjera 9.4. Sufinanciranje troškova nabave sadnica voća i vinove loze

 

Potpore podrazumijevaju dodjelu bespovratnih novčanih sredstava iz Proračuna Grada Iloka svim fizičkim i pravnim osobama koje se bave proizvodnjom poljoprivrednih proizvoda iz Priloga 1. Ugovora o funkcioniranju EU-a, a koji imaju registrirano sjedište odnosno prebivalište na području Grada Iloka te obrađuju poljoprivredne površine na području Grada Iloka.

Korisnici potpore mogu biti samo fizičke i pravne osobe koje:

  • su u svome sjedištu odnosno prebivalištu na području Grada Iloka,
  • nemaju dugovanja prema Gradu Iloku po bilo kom osnovu (komunalna naknada, komunalni doprinos i druge propisane obveze), a u slučaju fizičkih osoba i obrta podmirene obveze također moraju imati svi članovi njihova kućanstva po bilo kom osnovu prema Gradu Iloku.

Potvrdu o ovim zahtjevima izdaje Upravni odjel za financije i komunalno gospodarstvo Grada Iloka.

 

Članak 2.

 

Ukupni proračunski trošak Grada Iloka po ovom Programu je 315.000,00 kn, a po godinama 2018., 2019., i 2020., godini iznosi 105.000,00 kn.

Iznosi za pojedinu mjeru su:

 

NAZIV POTPORE

PLANIRANI IZNOS (kn)

Mjera 1. Sufinanciranje troškova edukacije i stručnog osposobljavanja za rad u poljoprivredi

2.000,00

Mjera 2. Sufinanciranje troškova pregleda tehničkih sustava u zaštiti bilja (prskalica i raspršivača)

3.000,00

Mjera 3. Financiranje natpisnih ploča poljoprivrednih gospodarstava

10.000,00

Mjera 4. Potpora za kontrolu plodnosti tla

10.000,00

Mjera 5. Potpora ekološkoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda

10.000,00

Mjera 6. Potpora za umjetno osjemenjivanje stoke (krava, junica, krmača, nazimica)

10.000,00

Mjera 7. Potpora za kupnju ženskih i muških rasplodnih grla za povećanje matičnog stada

10.000,00

Mjera 8. Sufinanciranje nabave novih košnica, pčelarske opreme i pčelinjih zajednica

5.000,00

Mjera 9. Poticanje povrtlarske, voćarske i vinogradarske proizvodnje

45.000,00

UKUPNO

105.000,00

 

U koliko po pojedinoj mjeri planirani iznos sredstava ostane neutrošen, isti će se raspodijeliti za neku drugu od mjera iz ovog Programa prema odluci Gradonačelnice Grada Iloka.

 

Članak 3.

 

Pozivaju se fizičke i pravne osobe koje se bave proizvodnjom poljoprivrednih proizvoda, a koji imaju registrirano sjedište odnosno prebivalište na području Grada Iloka te obrađuju poljoprivredne površine na području Grada Iloka da podnesu zahtjeve za dodjelu potpore iz članka 1. ovog Javnog poziva.

Zahtjevi se podnose  do 31.10., tekuće godine Gradu Iloku. Zahtjevi pristigli poslije ovog datuma odnositi će se na slijedeću godinu.

 

Zahtjevi, koji su sastavni dio ovog Javnog poziva, podnose se na obrascima:

 

obrazac PM-1; Zahtjev za Mjera 1. Sufinanciranje troškova edukacije i stručnog osposobljavanja za rad u poljoprivredi,

obrazac PM-2; Zahtjev za Mjera 2. Sufinanciranje troškova pregleda tehničkih sustava u zaštiti bilja (prskalica i raspršivača),

obrazac PM-3; Zahtjev za Mjera 3. Financiranje natpisnih ploča poljoprivrednih gospodarstava

obrazac PM-4; Zahtjev za Mjera 4. Potpora za kontrolu plodnosti tla

obrazac PM-5; Zahtjev za Mjera 5. Potpora ekološkoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda

obrazac PM-6; Zahtjev za Mjera 6. Potpora za umjetno osjemenjivanje stoke (krava, junica, krmača, nazimica)

obrazac PM-7; Zahtjev za Mjera 7. Potpora za kupnju ženskih i muških rasplodnih grla za povećanje matičnog stada

obrazac PM-8; Zahtjev za Mjera 8. Sufinanciranje nabave novih košnica, pčelarske opreme i pčelinjih zajednica

obrazac PM-9; Zahtjev za Mjera 9. Poticanje povrćarske, voćarske i vinogradarske proizvodnje.

obrazac PM-9.1.; Zahtjev za Podmjera 9.1. Potpora za kupnju jednokratne prodajne ambalaže za voće i povrće

obrazac PM-9.2.; Zahtjev za Podmjera 9.2. Potpora zapošljavanju sezonske radne snage putem vrijednosnog kupona – vouchera

obrazac PM-9.3.; Zahtjev za Podmjera 9.3. Sufinanciranje troškova prijevoza poljoprivrednih proizvoda

obrazac PM-9.4.; Zahtjev za Podmjera 9.4. Sufinanciranje troškova nabave sadnica voća i vinove loze

 

Obrasce zahtjeva može se dobiti u Gradu Iloku, Trg Nikole Iločkog 13, Ilok, Upravnom odjelu za financije i komunalno gospodarstvo ili na web stranici Grada Iloka www.ilok.hr.

 

Potrebna dokumentacija za isplatu sredstava potpore bit će specificirana na svakom obrascu zahtjeva. Nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati.

Grad Ilok može zatražiti od podnositelja zahtjeva dodatnu dokumentaciju, kako bi se dokazalo ispunjavanje uvjeta za dodjelu potpora utvrđenih ovim Programom.

Korisnici potpora uz obrazac zahtjeva prilažu slijedeću dokumentaciju:

  1. Preslika osobne iskaznice – za fizičke osobe,
  2. Preslika rješenja o Upisu u sudski registar – za pravne osobe,
  3. Presliku rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,
  4. Preslika zahtjeva poljoprivrednika za izravna plaćanja za tekuću godinu,
  5. Presliku žiro računa korisnika s IBAN brojem računa,
  6. Druge dokumente propisane za određenu mjeru potpore.

 

Zahtjevi se dostavljaju poštom ili osobno u zatvorenim omotnicama, na adresu:

 

Grad Ilok

Trg Nikole Iločkog 13

32236 Ilok

     s naznakom

„Zahtjev za dodjelu potpore u poljoprivredi –  ____________

(napisati na crtu na  koju se mjeru zahtjev odnosi“,

– ne otvaraj-

 

 

Članak 4.

 

Potpore po ovom javnom pozivu dodjeljuju se sukladno kriterijima u sklopu  Programa potpora poljoprivredi na području Grada Iloka 2018.-2020. godine Mišljenje Ministarstva poljoprivrede KLASA: 404-01/18-01/72, URBROJ:525-07/0191-18-2 od 7. kolovoza 2018. godine.

 

Članak 5.

 

Podnositelj zahtjeva nema pravo na potporu za pojedinu mjeru, ukoliko je za istu primio potporu iz drugih izvora.

            Sukladno članku 3. Uredbe de minimis, ukupni iznos potpora male vrijednosti koji je dodijeljen pojedinom korisniku ne smije prijeći iznos od 15.000,00 EUR tijekom razdoblje od tri fiskalne godine, te se ta gornja granica primjenjuje bez obzira na oblik potpore ili svrhu potpore.

            Slijedom prethodnog stavka, podnositelj zahtjeva nema pravo na potporu za koju je podnio zahtjev ukoliko ukupne potpore dodijeljene podnositelju zahtjeva tijekom razdoblja od tri fiskalne godine prelaze iznos utvrđen člankom 3. Uredbe de minimis, bez obzira na izvor javnih sredstava i program po kojem je potpora dodijeljena

 

Članak 6.

 

            Za provođenje natječajnog postupka Gradonačelnica će imenovati Povjerenstvo za potpore u poljoprivredi (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo). Administrativno-tehničke poslove potrebne za provođenje ovog Programa obavlja Upravni odjel za financije i komunalno gospodarstvo Grada Iloka.

Nakon administrativne provjere dostavljene dokumentacije koju će obaviti Upravni odjel za financije i komunalno gospodarstvo Grada Iloka, Povjerenstvo u skladu s kriterijima ovog Programa sastavlja prijedlog dodjele potpora. Na temelju prijedloga Povjerenstva, Gradonačelnica donosi Odluku o dodjeli potpora.

Odluka o dodjeli  potpora objavljuje se putem oglasne ploče i Internet stranice Grada Iloka.

Odobrena novčana sredstva doznačuje se na žiro-račun korisnika potpore, odnosno podnositelja zahtjeva.

 

Članak 7.

 

Korisnik potpore dužan je u svakom trenutku omogućiti predstavnicima Grada Iloka nadzor i uvid u cilju provjere istinitosti dostavljene dokumentacije.

 

Članak 8.

 

Neprihvatljivi troškovi su:

– carinske i uvozne pristojbe, i sve ostale naknade,

– novčane kazne, financijske kazne i troškovi parničnog postupka,

– rabljena oprema,

– bankovni troškovi, troškovi jamstava i slične naknade, 

– plaćanja u naturi tj. kompenzacijom,

– Stavke financirane iz drugih izvora,

– porezi, uključujući porez na dodanu vrijednost.

 

Članak 9.

 

Grad Ilok zadržava pravo izmjene i poništenja ovog Javnog poziva, te pri tome  ne snosi nikakvu odgovornost prema podnositeljima zahtjeva glede troškova sudjelovanja.

 

 

Cijeli poziv kao i svu potrebnu dokumentaciju, možete preuzeti na poveznicama ispod. 

Dokumentacija: dokumentacija_140519.zip

Bookmark the permalink.

Comments are closed.