Javni natječaj za direktora/ direktoricu trgovačkog društva Komunalije d.o.o.

Na temelju članka 48. stavak 1. alineja 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17), temeljem članka 9. Izjave o osnivanju trgovačkog društva Komunalije d.o.o., Ilok za vodne djelatnosti i Odluke Skupštine Društva o raspisivanju javnog natječaja za imenovanje člana Uprave – direktora trgovačkog društva Komunalije d.o.o., Ilok  za vodne djelatnosti od 28. rujna 2018. godine, Skupština društva zastupana po… Nastavite čitati…

Javni natječaj za direktora/direktoricu trgovačkog društva KOM-ILOK d.o.o.

  Na temelju članka 48. stavak 1. alineja 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17), temeljem članka 16. Izjave o osnivanju trgovačkog društva KOM-ILOK d.o.o. za komunalne djelatnosti i Odluke Skupštine Društva o raspisivanju javnog natječaja za imenovanje člana Uprave – direktora trgovačkog društva KOM-ILOK d.o.o. Ilok od 28. rujna 2018. godine, Skupština društva zastupana po Gradonačelnici Grada Iloka,… Nastavite čitati…