Javni natječaj za direktora/ direktoricu trgovačkog društva Komunalije d.o.o.

Na temelju članka 48. stavak 1. alineja 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17), temeljem članka 9. Izjave o osnivanju trgovačkog društva Komunalije d.o.o., Ilok za vodne djelatnosti i Odluke Skupštine Društva o raspisivanju javnog natječaja za imenovanje člana Uprave – direktora trgovačkog društva Komunalije d.o.o., Ilok  za vodne djelatnosti od 28. rujna 2018. godine, Skupština društva zastupana po Gradonačelnici Grada Iloka, Marina Budimir, dr.med., Skupština Komunalije d.o.o., Ilok za vodne djelatnosti raspisuje dana 17. svibnja 2019. godine;

JAVNI NATJEČAJ

za imenovanje člana Uprave – direktora/direktorice trgovačkog društva Komunalije d.o.o. za vodne djelatnosti, Ilok–1 (jedan) izvršitelj / izvršiteljica na razdoblje od 4 godine

 

Kandidati za člana Uprave – direktora/direktoricu trgovačkog društva Komunalije d.o.o. za vodne djelatnosti Ilok osim uvjeta propisanih Zakonom o trgovačkim društvima moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja pravnih, ekonomskih ili tehničkih znanosti, odnosno studij navedenih znanosti kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN123/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17),
 • najmanje tri ( 3 ) godine radnog iskustva u struci i/ili najmanje tri ( 3 ) godine u djelatnosti poslodavca,
 • nepostojanje zapreka iz članka 239. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima,
 • nepostojanje sukoba interesa sukladno odredbama Zakona o sprječavanju sukoba interesa,
 • poznavanje rada na računalu (MS Office aplikacije),
 • poznavanje engleskog jezika
 • posjedovanje vozačke dozvole B kategorije.

Uz Prijavu je potrebno priložiti:

 • Životopis,
 • Uvjerenje, odnosno presliku diplome o završenom studiju i stečenoj stručnoj spremi,
 • Dokaz o radnom iskustvu na rukovodećim poslovima (Elektronički zapis o radnom iskustvu ili Potvrda izdana od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
 • Dokaz o vrsti poslova koje je kandidat obavljao (preslika Ugovora o radu ili Potvrda poslodavca o vrsti poslova koje je kandidat obavljao),
 • Uvjerenje o državljanstvu,
 • Vlastoručno potpisanu i kod javnog bilježnika ovjerenu izjavu kojom kandidat potvrđuje da u slučaju imenovanja prihvaća izbor za Upravu – Direktora trgovačkog društva te da na njegovoj strani ne postoje smetnje za obavljanje navedene funkcije propisane člankom 239. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima,
 • Vlastoručno potpisanu i kod javnog bilježnika ovjerenu Izjavu kojom kandidat potvrđuje da na njegovoj strani ne postoje druge smetnje za obnašanje funkcije Uprave – Direktora društva,
 • Plan rada i razvoja trgovačkog društva Komunalije d.o.o. za vodne djelatnosti, Ilok za četverogodišnje razdoblje (2019.-2022)
 • Uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od šest mjeseci od dana objave natječaja
 • Dokaz o položenom vozačkom ispitu „B“ kategorije

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Riječi i pojmovi, korišteni u javnom natječaju, koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Sve podatke potrebne za izradu poslovnog plana moguće je dobiti na Internet stranicama društva Komunalije d.o.o. za vodne djelatnosti, Ilok, Julija Benešića 49, 32236 Ilok.

Rok za dostavu pisanih ponuda je 15 dana od dana objave natječaja.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom podnose se u zatvorenoj omotnici osobno ili preporučenom poštanskom pošiljkom, a zadnji dan prijave je 03. lipnja 2019. godine. U slučaju slanja prijave preporučenom poštanskom pošiljkom, dan predaje prijave ovlaštenom pružatelju poštanskih usluga smatra se danom predaje prijave na natječaj.

Nepravodobne i nepotpune ponude neće se uzimati u razmatranje.

Natječajna dokumentacija se ne vraća.

Ponude je potrebno dostaviti na adresu: Grad Ilok, Trg Nikole Iločkog 13, 32236 Ilok

S napomenom „Natječaj za člana Uprave – direktora/ direktorice trgovačkog društva Komunalije d.o.o. za vodne djelatnosti, Ilok – ne otvarati“.

 

Sa kandidatima koji zadovoljavaju uvjete natječaja obavit će se razgovor i po potrebi provjera dodatnih znanja i vještina.
O rezultatima natječaja kandidati/kandidatkinje bit će pisano obaviješteni u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje prijave.

Direktora/direktoricu imenuje Skupština Društva na vrijeme od četiri godine. Ista osoba može biti ponovno imenovana za direktora/direktoricu.

Prilikom sklapanja ugovora o radu ugovorit će se probni rad u trajanju od 3 mjeseca. Nezadovoljavanje radnika na probnom radu predstavlja posebno opravdan razlog za otkaz ugovora o radu, članak 53. Zakona o radu („Narodne novine“ broj 93/14 i 127/17).

Komunalije d.o.o. za vodne djelatnosti, Ilok zadržava pravo poništenja ovog natječaja bez posebnog obrazloženja.                                                                              

Bookmark the permalink.

Comments are closed.