Nositeljima stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem na kojem je izvedena ulica Vodenica u naselju ILOK

Na temelju članka 123. – 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), te članka 66. i 74.  Pravilnika o geodetskim elaboratima („Narodne novine“ broj 17/18) objavljuje se:

JAVNI POZIV

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem je izvedena ulica Vodenica u naselju ILOK u k.o. ILOK, o započinjanju postupka evidentiranja predmetne ceste u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

                Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 123. – 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), temeljem kojeg se NERAZVRSTANE CESTE evidentiraju u katastru i upisuju u zemljišnu knjigu kao – javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Grada Iloka.

                Geodetski elaborat izvedenog stanja ulice Vodenica izradit će tvrtka ZAJEDNIČKI GEODETSKI URED OVLAšTENIH INŽENJERA GEODEZIJE vl. Igor Mihelić, dipl.ing.geod. i Snježana Rako, dipl.ing.geod., K. A. Stepinca br. 6, Vukovar.

                Obilježavanje granica zemljišta na kojem je izgrađena predmetna cesta započelo je 25. veljače 2019.godine, uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji se brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja kao i zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja, dana  30. SVIBANJ  2019. u vremenu od 10:00h do 11:00h u prostorijama Grada Iloka, Trg Nikole Iločkog 13, Ilok.

S poštovanjem,

 

Kontakt: Ivan Klasanović ing.građ.

Mob: 099-315-3797

ivan.klasanovic1@gmail.com

Bookmark the permalink.

Comments are closed.