Javni poziv za poticanje rješavanja stambenog pitanja na području Grada Iloka za 2019

Na temelju članka 28. Statuta Grada Iloka (Službeni vjesnik Vukovarsko – srijemske županije br. 11/13 i 4/18) i objave u ˝Službenom vjesniku˝ Vukovarsko – srijemske županije br. 06/19., Gradonačelnica dana 17. srpnja 2019. godine raspisuje:

 

Javni poziv

za poticanje rješavanja stambenog pitanja na području grada Iloka

 

I. PREDMET JAVNOG POZIVA

Raspisuje se javni poziv za poticanje rješavanja stambenog pitanja na području Grada Iloka za 2019. godinu.

II. PRIHVATLJIVI KORISNICI

Pravo na dodjelu financijske pomoći imaju korisnici koji:
– ispunjavaju uvjete utvrđene ovom Odlukom,
– nemaju dugovanja prema Gradu Iloku, gradskim ustanovama i gradskim poduzećima Grada Iloka po bilo kojem osnovu (komunalna naknada, komunalni doprinos i druge propisane obveze), a isto se odnosi i na sve članove njihova kućanstva.
Pojedini izrazi u smislu ovoga Javnog poziva imaju sljedeće značenje:
Obitelj je zajednica koju čine bračni ili izvanbračni drugovi, djeca i drugi srodnici koji zajedno žive, privređuju, ostvaruju prihod na drugi način i troše ga zajedno.
Samohrani roditelj je roditelj koji sam skrbi za svoje dijete i uzdržava ga.
Jednoroditeljska obitelj je obitelj koju čine dijete, odnosno djeca i jedan roditelj.
Izvanbračna zajednica je životna zajednica neudane žene i neoženjenog muškarca, koja ispunjava uvjete propisane posebnim zakonom kojim se uređuju obiteljski odnosi (traje najmanje 3 godine, a kraće ako je u njoj rođeno zajedničko dijete ili ako je nastavljena sklapanjem braka).
Za potrebe ovog Programa izrazi koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

 

III. PRIHVATLJIVI TROšKOVI

Grad Ilok će davati potporu za slijedeće aktivnosti:
Mjera 1. Financijska pomoć za kupnju stambenog objekta na području Grada Iloka,
Mjera 2. Financijska pomoć za gradnju ili rekonstrukciju stambenog objekta

Bookmark the permalink.

Comments are closed.