Javni poziv za sufinanciranje obnove pročelja fasada stambenih jedinica na području grada Iloka

Na temelju članka 42. Statuta Grada Iloka (Službeni vjesnik Vukovarsko – srijemske županije br. 11/13 i 4/18) i članka 5. Odluke o uvjetima, načinu i kriterijima sufinanciranja obnove pročelja fasada stambenih jedinica na području grada Iloka, (˝Službeni vjesnik˝ Vukovarsko – srijemske županije br. 06/19.), Gradonačelnica dana 17. srpnja 2019. godine raspisuje:

 

Javni poziv

Za sufinanciranje obnove pročelja fasada

 

I. PREDMET JAVNOG POZIVA

Raspisuje se javni poziv za sufinanciranje obnove pročelja fasada stambenih jedinica na području grada Iloka za 2019. godinu.

II. PRIHVATLJIVI KORISNICI

Pravo na korištenje sredstava mogu ostvariti fizičke osobe: 1. koje su vlasnici/suvlasnici objekta koji se nalazi na području grada Iloka 2. koje nemaju nepodmirenih dugovanja prema Gradu Iloku i trgovačkim društvima kojima je osnivač Grad Ilok (Kom-Ilok d.o.o. i Komunalije d.o.o. Ilok),.

 

III. PRIHVATLJIVI TROšKOVI

Obnova pročelja fasada postojeĆih zgrada obuhvaĆa sufinanciranje radova i ugradnju sustava toplinske izolacije zidova i fasadnih stijena uključujuĆi završni sloj prema vanjskom negrijanom prostoru na zgradama koje nemaju ugrađenu toplinsku izolaciju i na zgradama koje imaju ugrađenu toplinsku izolaciju koja je ošteĆena ili dotrajala. Opravdani troškovi radova u postupku obnove pročelja fasada smatrat Će se oni koji su navedeni u ponudi odabranog izvoditelja koju Će u postupku obrade zahtjeva ocijeniti ovlašteni službenik Upravnog odjela kao opravdanu ili neopravdanu. Svi ostali izvanredni i nepredvidljivi troškovi koji mogu nastati u postupku obnove pročelja fasade, van naprijed navedene ponude i mišljenja, smatrat Će se neprihvatljivima te Će iste u cijelosti snositi naručitelji tih radova ili usluga.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.