Poziv za iskazivanje interesa za zakup prostora tijekom 52. Iločke berbe grožđa

Na temelju članka 42. Statuta Grada Iloka (Službeni vjesnik Vukovarsko srijemske županije br. 11/13 i 4/18) Gradonačelnica Grada Iloka objavljuje P O Z I V za iskazivanje interesa za zakup prostora tijekom 52. Iločke berbe grožđa članak 1. Ovim Pozivom definiraju se uvjeti i načini davanja u zakup prostor za pružanje ugostiteljskih usluga i zakupa štandova tijekom 52. Iločke berbe grožđa odnosno od 5. rujna 2019. godine do 8. rujna 2019. godine. članak 2. Prostor… Nastavite čitati…

Poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na Nacrt prijedloga Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova.

Hrvatski sabor donio je Zakon o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18 i 110/18 presuda USRH), koji je stupio na snagu 4. kolovoza 2018. godine. Jedinice lokalne samouprave dužne su sukladno člancima 24., 25. i 44. Zakona o komunalnom gospodarstvu donijeti Odluku o obavljanju dimnjačarskih poslova. Predmet: Nacrt prijedloga odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova Hrvatski sabor donio je Zakon o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18 i 110/18 presuda USRH), koji je stupio na snagu… Nastavite čitati…