Poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću na Nacrt prijedloga Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova.

Hrvatski sabor donio je Zakon o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18 i 110/18 presuda USRH), koji je stupio na snagu 4. kolovoza 2018. godine.
Jedinice lokalne samouprave dužne su sukladno člancima 24., 25. i 44. Zakona o komunalnom gospodarstvu donijeti Odluku o obavljanju dimnjačarskih poslova.

Predmet: Nacrt prijedloga odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova

Hrvatski sabor donio je Zakon o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18 i 110/18 presuda USRH), koji je stupio na snagu 4. kolovoza 2018. godine.
Jedinice lokalne samouprave dužne su sukladno člancima 24., 25. i 44. Zakona o komunalnom gospodarstvu donijeti Odluku o obavljanju dimnjačarskih poslova. Odlukom su obuhvaćene odredbe o obavljanjanju komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Grada Iloka, način obavljanja dimnjačarskih poslova, obaveze korisnika usluga, rokovi izvođenja dimjačarskih usluga, cjenik dimjačarskih usluga i novčane kazne.
Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama, jedinice lokalne samouprave dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenata kad se njima utječe na interes građana i pravnih osoba.
Na taj se način želi upoznati javnost sa predloženim Nacrtom i pribaviti mišljenja, primjedbe i prijedloge zainteresirane javnosti, kako bi predloženo, ukoliko je zakonito i stručno utemeljeno, bilo prihvaćeno od strane donositelja odluke i u konačnosti ugrađeno u odredbe Odluke.
Javno savjetovanje otvoreno je od 30.07.2019. do 28.08.2019. godine.

Prilog

Na poveznici ispod nalazi se nacrt prijedloga odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova

Bookmark the permalink.

Comments are closed.