Odluka o nabavi radnih bilježnica učenicima osnovnih škola na području Grada Iloka za školsku godinu 2019./2020.

članak 1.

Ovom Odlukom se utvrđuju uvjeti, kriteriji i način ostvarivanja prava na školske udžbenike i radne bilježnice učenika osnovnih škola na području Grada Iloka za školsku godinu 2019./2020.

članak 2.

Pravo na radne bilježnice ostvaruju učenici od 1. – 8. razreda osnovnih škola na području Grada Iloka koji imaju prebivalište na području Grada Iloka.

članak 3.

Osnovna škola Ilok će provesti natječaj za nabavu školskih radnih bilježnica, podijeliti učenicima iste na početku školske godine te potvrditi primitak i podjelu istih.

članak 4.

Za provedbu ove Odluke osigurana su financijska sredstva u Proračunu Grada Iloka za 2019. god.

članak 5.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom vjesniku” Vukovarsko-srijemske županije.

Bookmark the permalink.

Odgovori