Odluka o dodjeli potpore male vrijednosti u poljoprivredi za 2019. godinu

Na temelju članka 6. Javnog poziva za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi u 2019. godini, temeljem Uredbe de minimis u sklopu Programa potpora poljoprivredi na području Grada Iloka 2019.-2020. godine KLASA:320-01/18-01/05 URBROJ: 2196/02-01-19-85 od 14. svibnja 2019. godine, zaprimljena su do 31. listopada 2019. godine 17 (sedamnaest) zahtjeva za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi za 2019. godinu U prilogu preuzmite tekst Odluke