Natječaj za dodjelu stipendija studentima Grada Iloka

Grad Ilok, temeljem članka 3., 4. i 5. Pravilnika o stipendiranju studenata Grada Iloka (‘Službeni vjesnik’ Vukovarsko-srijemske županije br. 4/11, 16/12, 12/19) i Odluke o raspisivanju natječaja za stipendiranje studenata u akademskoj 2019./2020. godini KLASA: 604-01/19-01/01, UR.BROJ: 2196/02-02-19-7 od 22. studenoga 2019. godine, objavljuje Natječaj za dodjelu stipendija studentima Grada Iloka za akademsku godinu 2019./2020. Pravo na stipendiju mogu ostvariti studenti koji: su državljani Republike Hrvatske imaju prebivalište na području Grada Iloka, sa statusom redovitog… Nastavite čitati…