Poziv za podnošenje ponuda u postupku jednostavne nabave

Opis predmeta nabave: Nabava računala

 • Količina predmeta nabave:
  Količina je u cijelosti iskazana u Troškovniku koji se nalazi u Prilogu II Dokumentacije za nadmetanje.
 • Toškovnik:
  Troškovnik je sastavni dio dokumentacije za nadmetanje i nalazi se u Prilogu II dokumentacije za nadmetanje.
 • Mjesto isporuke roba:
  Grad Ilok, Trg Nikole Iločkog 13, 32 236 Ilok
 • Rok isporuke naručene roba:
  Po naruđbi od strane Grada Iloka
 • Rok za dostavu ponude:
  Rok za dostavu ponude je ne kasnije od 30.12. 2019. (do 14:00 sati). Gospodarski subjekt (Ponuditelj) je dužan ispuniti ponudbeni list s podacima; naziv i adresa, poslovni žiro račun, cijena ponude bez PDV-a, iznos PDV-a, cijena ponude s PDV, rok valjanosti ponude, rok isporuke.

Preuzmite dokumente poziva:

Bookmark the permalink.

Comments are closed.