Prijedlog Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Iloka

Nacrt statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Iloka U prilozima možete pronaći nacrt Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Iloka, te obrazac savjetovanja s javnošću za izmjene i dopune Statuta Grada Iloka. Važna napomena: Popunjeni obrazac s prilogom zaključno do 27. veljače 2020. godine dostaviti na adresu elektronske pošte: grad.ilok@ilok.hr Po završetku savjetovanja, sve pristigle primjedbe/prijedlozi bit će javno dostupni na internetskoj stranici Grada Iloka. Ukoliko ne želite da Vaši osobni… Nastavite čitati…

Poziv za podnošenje ponuda u postupku jednostavne nabave

Opis predmeta nabave: Instaliranje bežičnog interneta prema natječaju WIFI4EU na području Grada Iloka Na temelju članka 6. Pravilnika o provođenju postupaka jednostavne nabave, Gradonačelnica Grada Iloka dana 22.01.2020 donijela je Odluku o početku postupka jednostavne nabave za Instaliranje bežičnog interneta prema natječaju WIFI4EU na području Grada Iloka, KLASA:406-09/20-01/06, URBROJ:2196/02-01-20-01. Procijenjena vrijednost nabave: Procijenjena vrijednost nabave iznosi 115.000,00 kn (s PDV-om). Opis predmeta nabave: Predmet nabave je instaliranje bežičnog interneta prema natječaju WIFI4EU od izvršne agencije… Nastavite čitati…

Poziv za podnošenje ponuda u postupku jednostavne nabave

Opis predmeta nabave: Popravak javne rasvjete Količina predmeta nabave: Količina je u cijelosti iskazana u Troškovniku koji se nalazi u Prilogu II Dokumentacije za nadmetanje Toškovnik: Troškovnik je sastavni dio dokumentacije za nadmetanje i nalazi se u Prilogu II dokumentacije za nadmetanje. Mjesto isporuke roba: Grad Ilok, Trg Nikole Iločkog 13, 32 236 Ilok Rok isporuke naručene robe: po naruđbi od strane Grada Iloka u periodu 2020-2021.godine Rok za dostavu ponude: Rok za dostavu ponude… Nastavite čitati…

Internist u veljači

U mjesecu veljači internist dr. Vinko Služek će biti dostupna u dva termina 10. i 20.02. u 9h. Potreba je uputnica, nalazi krvi i EKG. Potrebni je naručiti se na broj 590-011 ili 091/602-5688

Odluku o dopuni Odluke o jednokratnoj novčanoj pomoći umirovljenicima povodom blagdana Božića

Temeljem članka 15. Odluke o socijalnoj skrbi Grada Iloka KLASA: 551-01/18-01/16 URBROJ: 2196/02-02-18-1 od 12. srpnja 2018. god. i članka 42. stavka 1. Statuta Grada Iloka (‘Službeni vjesnik’ Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19), Gradonačelnica Grada Iloka donosi odluku o dopuni Odluke o jednokratnoj novčanoj pomoći umirovljenicima povodom blagdana Božića. Preuzmite tekst odluke: Odluka o dopuni Odluke o jednokratnoj novčanoj pomoći umirovljenicima povodom blagdana Božića

Plan prijma u službu za 2020. godinu

Na temelju članaka 9. i 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 86/08. i 61/11) i članka 42. Statuta Grada Iloka (‘Službeni vjesnik’ Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19), Gradonačelnica Grada Iloka donosi plan prijma u službu za 2020. godinu Preuzmite tekst odluke: Plan prijma u službu za 2020. godinu

Odluka o održavanju javnih površina u Iloku i naseljima u 2020. godine

Na temelju članka 48. stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) i članka 42. Statuta Grada Iloka (‘Službeni vjesnik’ Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19), Gradonačelnica Grada Iloka donosi odluku o održavanju javnih površina u Iloku i naseljima u 2020. godine Preuzmite tekst odluke: Odluka o održavanju javnih površina u Iloku i naseljima u 2020. godine

Odluka o zimskom održavanju lokalnih cesta na području Grada Iloka u zimskom razdoblju sezona 2019./2020. godine

Na temelju članka 48. stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) i članka 42. Statuta Grada Iloka (‘Službeni vjesnik’ Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19), Gradonačelnica Grada Iloka donosi odluku o zimskom održavanju lokalnih cesta na području Grada Iloka u zimskom razdoblju sezona 2019./2020. godine Preuzmite tekst odluke: Odluka o zimskom održavanju lokalnih cesta na području Grada Iloka u zimskom razdoblju… Nastavite čitati…

Odluka o održavanju nerazvrstanih cesta u Iloku i naseljima u 2020. godini

Na temelju članka 48. stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) i članka 42. Statuta Grada Iloka (‘Službeni vjesnik’ Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19), Gradonačelnica Grada Iloka donosi odluku o održavanju nerazvrstanih cesta u Iloku i naseljima u 2020. godini Preuzmite tekst odluke: Odluka o održavanju nerazvrstanih cesta u Iloku i naseljima u 2020. godini

Odluka o davanju suglasnosti na izbor zapovjednika i zamjenika zapovjednika DVD-a Ilok

Na temelju odluke Skupštine Dobrovoljnog vatrogasnog društva Ilok od 20. listopada 2019. god., daje se suglasnost na imenovanje Zorana Herakovića iz Iloka, Trg žrtava Domovinskog rata 7, OIB: 81378507149 za zapovjednika DVD-a Ilok, te Miroslava Bošnjaka iz Iloka, Stjepana Radića 128, OIB: 51914539749 za zamjenika zapovjednika DVD-a Ilok. Preuzmite tekst odluke: Odluka o davanju suglasnosti na izbor zapovjednika i zamjenika zapovjednika DVD-a Ilok