OGLAS za prijam u radni odnos na određeno vrijeme do 31. svibnja 2020. godine – PROJEKT ASISTENT/ICA PROJEKTA “ZAŽELI”

Na temelju članka 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 04/18), pročelnica Jedinstvenog Upravnog odjela Grada Iloka raspisuje 

 

OGLAS

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme do 31. svibnja 2020. godine

 

 

U Grad Ilok, na radno mjesto: 

 1. PROJEKT ASISTENT/ICA PROJEKTA “ZAŽELI” – 1 izvršitelj ( m/ž )

 

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u  radni odnos, a to su:

 • punoljetnost,
 • hrvatsko državljanstvo,
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima.

 

Posebni uvjeti:

 • srednja stručna sprema
 • poznavanje rada na računalu (Office paket, Internet)
 • poželjno iskustvo u provedbi sličnih projekata
 • poznavanje engleskog jezika
 • posjedovanje vozačke dozvole B kategorije
 • upotreba vlastitog automobila radi upotrebe u poslovne svrhe

 

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • prijavu
 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu, (preslika osobne iskaznice ili domovnice),
 • dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe),
 • uvjerenje nadležnog suda (ne starije od 6 mjeseci) da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak te da protiv njega nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda,
 • vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da za prijem u radni odnos ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
 • preslika e-radne knjižice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • suglasnost za obradu osobnih podataka u svrhu zapošljavanja (obrazac Grada Iloka na www.ilok.hr ili u uredu br. 27 Grada Iloka.

 

Trajanje radnog odnosa – do 31. svibnja 2020. godine uz obvezni probni rad u trajanju od dva mjeseca.

Isprave koje se prilažu u neovjerenoj preslici potrebno je prije potpisivanja ugovora o radu predočiti u izvorniku.

Izabrani kandidat dužan je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnost prije potpisivanja Ugovora o radu i donošenja Rješenja o prijmu.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa pristupit će prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na oglas. Za svaki dio provjere kandidatima će se dodijeliti određeni broj bodova od 1 do 10. Intervju će se provesti samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na pismenom testiranju.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta biti će objavljeni na web stranici Grada Iloka www.ilok.hr.

Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere, te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru biti će objavljeni na web-stranici www.ilok.hr i na oglasnoj ploči Grada Iloka najkasnije 5 dana prije održavanja prethodne provjere.

Pisane prijave podnose se na adresu: GRAD ILOK, Trg Nikole Iločkog 13, 32236 Ilok, sa naznakom: “Za oglas projekt asistenta – ne otvaraj” u roku 8 dana od dana objave oglasa na oglasnim stranicama HZZ-a.

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima u zakonskom roku.

Grad Ilok zadržava pravo poništenja oglasa bez posebnog objašnjenja.

——————————————————————

Ostali materijali:

Bookmark the permalink.

Comments are closed.