Odluka o zimskom održavanju lokalnih cesta na području Grada Iloka u zimskom razdoblju sezona 2019./2020. godine

Na temelju članka 48. stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) i članka 42. Statuta Grada Iloka (‘Službeni vjesnik’ Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19), Gradonačelnica Grada Iloka donosi odluku o zimskom održavanju lokalnih cesta na području Grada Iloka u zimskom razdoblju sezona 2019./2020. godine

Preuzmite tekst odluke:

Bookmark the permalink.

Odgovori