OGLAS za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Iloka na radno mjesto ‘voditelj projekta prekogranične suradnje – FED CCNET’ (1 izvršitelj/ica) na određeno vrijeme od 17 mjeseci, uz probni rad od dva mjeseca.

Na temelju članka 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (‘Narodne novine’ br. 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Grada Iloka raspisuje

 

OGLAS

za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Iloka

 

 

na radno mjesto: 

 1. ‘voditelj projekta prekogranične suradnje – FED CCNET’ (1 izvršitelj/ica) na određeno vrijeme od 17 mjeseci, uz probni rad od dva mjeseca.

 

Kandidati za navedeno radno mjesto moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. stavku 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (‘Narodne novine’ broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19):

 • punoljetnost,
 • hrvatsko državljanstvo,
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta

 

Kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

 • magistar struke ili stručni specijalist ekonomske, društvene ili tehničke struke
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • poželjno poznavanje rada na računalu (Office paket, Internet)
 • poželjno poznavanje engleskog jezika
 • poželjno iskustvo u provedbi sličnih projekata i projekata financiranih od strane EU
 • poželjno posjedovanje vozačke dozvole B kategorije

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (‘Narodne novine’ broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19).

Natjecati se mogu kandidati oba spola, sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (‘Narodne novine’ broj 82/08 i 69/17).

 

Uz prijavu treba priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o stručnoj spremi: presliku diplome,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, domovnice ili putovnice),
 • dokaz o ukupnom radnom iskustvu (presliku Elektroničkog zapisa o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz koje je razvidno da je kandidat radio na poslovima odgovarajuće stručne spreme),
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci),
 • vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (‘Narodne novine’ broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19),
 • dokaz o posjedovanju vozačke dozvole B kategorije (preslika vozačke dozvole)
 • vlastoručno potpisanu izjavu o suglasnosti za obradu osobnih podataka u svrhu zapošljavanja (obrazac se može preuzeti na web-stranici Grada Iloka www.ilok.hr ili u uredu br. 23). U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona, adresa elektroničke pošte). Kandidati prijavom na natječaj pristaju da Grad Ilok, kao voditelj obrade, prikupljene podatke na temelju javnog natječaja obrađuje samo u obimu i samo u svrhu provedbe natječaja, od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja. Grad Ilok će s osobnim podacima postupati sukladno pozitivnim propisima uz primjenu odgovarajućih tehnika sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili oštećenja
 • dokaz o prednosti prema posebnim propisima

 

Cijeli dokument oglasa i popratne materijali možete preuzeti na poveznicama niže:

Bookmark the permalink.

Comments are closed.