Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Iloka (pročišćeni tekst)

Na temelju članka 19. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Iloka (‘Službeni vjesnik’ Vukovarsko-srijemske županije br. 10/09, 09/12, 4/16, 4/18) Odbor za statut i poslovnik na sjednici održanoj 18. veljače 2020. godine utvrdio je pročišćeni tekst Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Iloka koji sadrži: Odluku o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Iloka (‘Službeni vjesnik’ Vukovarsko – srijemske županije broj 17/06), Odluku o donošenju Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Iloka (‘Službeni vjesnik’ Vukovarsko –… Nastavite čitati…

Pravilnik o financiranju javnih potreba Grada Iloka.

Temeljem čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (‘Narodne novine’, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19) te čl. 42. Statuta Grada Iloka (Službeni vjesnik Vukovarsko srijemske županije br. 11/13, 04/18 i 9/19), a sukladno odredbama Zakona o udrugama (‘Narodne novine’, broj 74/14, 70/17 i 98/19), Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija – nastavno Zakon (‘Narodne novine’ broj 121/14), Uredbe o kriterijima, mjerilima i… Nastavite čitati…

Plan utroška sredstava od prodaje obiteljskih kuća ili stanova u državnom vlasništvu.

Na temelju članka 33. Zakona o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima (‘Narodne novine’ br. 106/2018, 98/19) i članka 42. Statuta Grada Iloka (‘Službeni vjesnik’ Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19), Gradonačelnica Grada Iloka donosi plan utroška sredstava od prodaje obiteljskih kuća ili stanova u državnom vlasništvu. Preuzmite dokument Plana: Plan utroška sredstava od prodaje obiteljskih kuća ili stanova u državnom vlasništvu.

Odluka o provođenju programa mjera i provedbenog plana suzbijanja patogenih mikrooganizama.

Na temelju članka 42. Statuta Grada Iloka (‘Službeni vjesnik’ Vukovarsko-srijemske županije br. 13/11, 04/18, 9/19 ), Gradonačelnica Grada Iloka donosi odluku o provođenju programa mjera i provedbenog plana suzbijanja patogenih mikrooganizama štetnih člankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano,organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije,dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti na području Grada Iloka za 2020.godinu. Preuzmite dokument Odluke: Odluka o provođenju programa mjera i provedbenog plana suzbijanja patogenih mikrooganizama.

Internist u ožujku

U mjesecu ožujku internisti će biti dostupni u slijedeća dva termina Internist dr. Vinko Služek će biti dostupan u terminu 11.03. u 9:30h. Internist dr. Davor Kadojić će biti dostupan u terminu 31.03. u 9:30h. Potrebno je naručiti se na broj 590-011 ili 091/602-5688

Usluga stručnog nadzora i koordinatora II zaštite na radu

Predmet nabave: Usluga stručnog nadzora i koordinatora II zaštite na radu za ‘Izgradnju reciklažnog dvorišta na području Grada Iloka’ KK.06.3.1.03.0134. Evidencijski broj nabave: 10/2020   Cijeli dokument jednostavne nabave možete preuzeti na poveznici niže: Usluga stručnog nadzora i koordinatora II zaštite na radu za Izgradnju reciklažnog dvorišta na području Grada Iloka

Odluka o poništenju oglasa za prijam u službu

Odluka o poništenju oglasa za prijam u službu Poništava se Oglas KLASA: 110-03/20-01/03 URBROJ: 2196/02-03-20-1 od 19. veljače 2020. godine, objavljen 20. veljače 2020. godine na oglasnoj ploči i web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na web stranici www.ilok.hr i oglasnoj ploči Grada Iloka, za prijam u službu u Grad Ilok, Jedinstveni upravni odjel Grada Iloka na radno mjesto stručnog suradnika za financije i računovodstvo – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme radi zamjene, do… Nastavite čitati…

Oglas za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Iloka radno mjesto voditelja odsjeka za gospodarstvo, opće, pravne i društvene poslove – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme radi zamjene, do povratka odsutnog službenika n

Na temelju članka 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (‘Narodne novine’ br. 86/08, 61/11, 04/18), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Grada Iloka raspisuje   OGLAS za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Iloka     na radno mjesto:  voditelja odsjeka za gospodarstvo, opće, pravne i društvene poslove – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme radi zamjene, do povratka odsutnog službenika na posao.   Na natječaj se mogu… Nastavite čitati…

Javni poziv za financiranje programa/projekata udruga građana iz Proračuna Grada Iloka za 2020. godinu

Grad Ilok objavio je Javni poziv za financiranje programa/projekata udruga građana iz Proračuna Grada Iloka za 2020. godinu Ukupni okvirni iznos planiranih sredstava iznosi 790.000,00 kuna. Najmanji iznos sredstava za financiranje projekta je 1.000,00 kuna, a najveći 100.000,00 kuna. Grad Ilok će financirati projekte/programe iz tri prioritetna područja: Prioritetno područje 1 – Organizacija rekreacije i športskih aktivnosti – 600.000,00 kn Prioritetno područje 2 – Djelatnost kulturno umjetničkih društava i manifestacija – 70.000,00 kn Prioritetno područje… Nastavite čitati…