Odluka o poništenju oglasa za prijam u službu

Odluka o poništenju oglasa za prijam u službu

Poništava se Oglas KLASA: 110-03/20-01/03 URBROJ: 2196/02-03-20-1 od 19. veljače 2020. godine, objavljen 20. veljače 2020. godine na oglasnoj ploči i web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na web stranici www.ilok.hr i oglasnoj ploči Grada Iloka, za prijam u službu u Grad Ilok, Jedinstveni upravni odjel Grada Iloka na radno mjesto stručnog suradnika za financije i računovodstvo – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme radi zamjene, do povratka odsutnog službenika na posao.

Odluku možete preuzeti na poveznici niže:

Na temelju članka 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (‘Narodne novine’ br. 86/08, 61/11, 04/18), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Grada Iloka raspisuje

 

OGLAS

za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Iloka

 

 

na radno mjesto: 

  1. stručnog suradnika za financije i računovodstvo.

 

Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti kandidati oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08, 69/17).

U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

U službu se može primiti osoba koja nema položen državni stručni ispit, pod uvjetom da ispit položi u roku godine dana od prijma u službu.

U prijavi je potrebno navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresu elektroničke pošte) te ju vlastoručno potpisati.

 

Cijeli dokument oglasa možete preuzeti na poveznici niže:

Bookmark the permalink.

Comments are closed.