Pravilnik o financiranju javnih potreba Grada Iloka.

Temeljem čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (‘Narodne novine’, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19) te čl. 42. Statuta Grada Iloka (Službeni vjesnik Vukovarsko srijemske županije br. 11/13, 04/18 i 9/19), a sukladno odredbama Zakona o udrugama (‘Narodne novine’, broj 74/14, 70/17 i 98/19), Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija – nastavno Zakon (‘Narodne novine’ broj 121/14), Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge – nastavno: Uredba (‘Narodne novine’ broj 26/15), gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir (u nastavku teksta: Gradonačelnica) donosi pravilnik o financiranju javnih potreba Grada Iloka.

Preuzmite dokument Plana:

Bookmark the permalink.

Odgovori