Prve izmjene i dopune plana prijma u službu za 2020. godinu.

Na temelju članaka 9. i 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 86/08. i 61/11) i članka 42. Statuta Grada Iloka (‘Službeni vjesnik’ Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19), Gradonačelnica Grada Iloka donosi prve izmjene i dopune plana prijma u službu za 2020. godinu Planom prijma u službu utvrđuje se prijam službenika i namještenika u Jedinstveni upravni Odjel Grada Iloka (dalje: upravna tijela) tijekom 2020. godine. U nastavku… Nastavite čitati…