Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića ‘Crvenkapica’ Ilok

Na temelju članka 48. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19), članka 34. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) i članka 42. Statuta Grada Iloka (‘Službeni vjesnik’ Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19, 4/20), Gradonačelnica Grada Iloka donosi: Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića ‘Crvenkapica’… Nastavite čitati…

Prve izmjene Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Iloka lipanj 2020. godine

Temeljem članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (‘Narodne novine’, broj 86/08, 61/11, 4/18, 112/19), odredbi Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (‘Narodne novine’, broj 74/10 i 125/14), članka 42. Statuta Grada Iloka (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije broj 11/13, 4/18, 9/19 i 4/20), članka 6. stavka 3. i članka 16. stavka 2. Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Iloka… Nastavite čitati…

Izvješće o Izvršenju Programa održavanja 2019. godine

Dokumenti, izvještaji, akti...

Temeljem članka 74. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (‘Narodne novine’ 68/18 i 110/18, 32/20) i članak 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (‘Narodne Novine’ 33/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 , 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17, 98/19) te članka 42. Statuta Grada Iloka (‘Službeni vjesnik’ Vukovarsko-srijemske županije 13/11, 04/18, 9/19, 4/20), Gradonačelnica Grada Iloka dostavlja Gradskom vijeću Grada Iloka Izvješće o izvršenju programa održavanja za 2019. godinu: Izvješće o Izvršenju Programa održavanja… Nastavite čitati…

Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području grada Iloka u 2019. godini

Dokumenti, izvještaji, akti...

Temeljem članka 71. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (‘Narodne novine’ 68/18 i 110/18, 32/20) i članak 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (‘Narodne Novine’ 33/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 , 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17, 98/19) te članka 42. Statuta Grada Iloka (‘Službeni vjesnik’ Vukovarsko-srijemske županije 13/11, 04/18, 9/19, 4/20), Gradonačelnica Grada Iloka dostavlja Gradskom vijeću Grada Iloka Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području grada Iloka u 2019…. Nastavite čitati…

Prve izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu

Na temelju članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu (‘Narodne novine’ br. 68/18, 110/18, 32/20), članak 33. stavak 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (‘Narodne novine’, broj 94/13, 73/17, 14/19, 98/19) i članka 28. Statuta Grada Iloka (‘Službeni vjesnik’ Vukovarsko-srijemske županije, br. 11/13, 4/18 , 9/19, 4/20), Gradsko vijeće Grada Iloka na 11. sjednici održanoj dana 17. lipnja 2020. godine, donosi: Prve izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu

Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava namijenjen poduzetnicima

Javni Poziv objavljen je 19. lipnja 2020 godine i biti će otvoren do 31. listopada 2020. godine, odnosno do utroška sredstava. Pravo na potporu imaju poduzetnici, obrti te ostali subjekti kategorizirani sukladno Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva (‘Narodne novine’ br. 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16) koji se svrstavaju u mikro, male i srednje subjekte malog gospodarstva sa sjedištem na području Vukovarsko-srijemske županije, izuzev trgovačkih društava i ustanova u kojima Vukovarsko-srijemska županija, druga jedinica… Nastavite čitati…