Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića ‘Crvenkapica’ Ilok

Na temelju članka 48. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19), članka 34. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) i članka 42. Statuta Grada Iloka (‘Službeni vjesnik’ Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19, 4/20), Gradonačelnica Grada Iloka donosi: Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića ‘Crvenkapica’ Ilok

Bookmark the permalink.

Odgovori