Javni natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u Grad Ilok, na radno mjesto: REFERENT ZA KNJIGOVODSTVO EU PROJEKATA – PROJEKTA „ZAŽELI“

Oglas za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u Grad Ilok, na radno mjesto: REFERENT ZA KNJIGOVODSTVO EU PROJEKATA – PROJEKTA „ZAŽELI“ – 1 izvršitelj (m/ž) do 15. siječnja 2022.god.

Kandidati za navedeno radno mjesto moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. stavku 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (‘Narodne novine’ broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19):

 • punoljetnost,
 • hrvatsko državljanstvo,
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta

Kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

 • Srednja stručna sprema ekonomske struke
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • poželjno iskustvo u provedbi sličnih projekata i projekata financiranih od strane EU
 • poželjno poznavanje rada na računalu (Office paket, Internet)

Kandidati su dužni priložiti:

 • prijavu
 • životopis,
 • dokaz o stručnoj spremi: presliku diplome,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, domovnice ili putovnice),
 • dokaz o radnom iskustvu ostvarenom na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje jedne godine, koji sadrži vrstu poslova koju je kandidat obavljao, vrstu stručne spreme i razdoblje u kojem je obavljao te poslove (preslika ugovora, rješenja ili potvrde poslodavca), a koje je evidentirano u elektroničkom zapisu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • dokaz o traženom radnom stažu u struci (elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim, u matičnoj evidenciji)
 • dokaz/uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, odnosno da isti nije pravomoćno osuđen za kazneno djelo iz članka 15. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj: 86/08, 61/11, 4/18, 112/19), ne starije od 6 mjeseci (izvornik ili preslika)
 • vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19),
 • vlastoručno potpisanu izjavu o suglasnosti za obradu osobnih podataka u svrhu zapošljavanja (obrazac se može preuzeti na web-stranici Grada Iloka ili u uredu br. 23.

Preuzmite dokumente oglasa:

Bookmark the permalink.

Comments are closed.