Odluka o isplati novčane pomoći roditeljima učenika prvih

Na temelju članka 27. Programa socijalne skrbi na području Grada Iloka KLASA: 400-01/20-01/03 URBROJ: 2196/02-02-20-4 od 28. svibnja 2020. god. (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 7/20) i članka 42. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19, 4/20) Gradonačelnica Grada Iloka donosi Odluku o isplati novčane pomoći roditeljima učenika prvih razreda osnovne škole na području Grada Iloka za školsku godinu 2020./2021.

Preuzmite dokument odluke:

Bookmark the permalink.

Odgovori