Poziv za 1. Izvanrednu sjednicu Gradskog vijeća Grada Iloka za dan 19. listopada 2020. god. u 9:00 sati

KLASA: 023-01/20-01/13
URBROJ: 2196/02-02-20-1
Ilok, 15. listopada 2020. godine

Temeljem članka 54. i 55. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 10/09, 9/12, 4/16, 4/18, „Službeni glasnik“ Grad Iloka br.2/20) predsjednik Gradskog vijeća Grada Iloka saziva:

  1. izvanrednu sjednicu Gradskog vijeća Grada Iloka za dan 19. listopada (ponedjeljak) 2020. god. u 9,00 sati

Sjednica će se održati elektroničkim putem. Za izjašnjavanje o predloženom je potrebno da vijećnici svoj glas ZA, PROTIV ili SUZDRŽAN dostave najkasnije do 19. listopada (ponedjeljak) 2020. god. u 9,00 sati elektroničkim putem na mail: filip.petrik610@gmail.com i tatjana.faletar@ilok.hr, a vijećnik koji nema tu mogućnost obvezan je dostaviti pisano izjašnjavanje na prijedlog akta DNEVNI RED:

  1. Prijedlog za donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Iloka

Predlagatelj: Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja

Predsjednik Gradskog vijeća

Filip Petrik

Bookmark the permalink.

Comments are closed.