Privremeno oslobađanje plaćanja komunalne naknade

KLASA: 363-01/20-01/13
URBROJ: 2196/02-03/03-20-4
Ilok, 20. listopada 2020. godine

Temeljem usvojenog Programa socijalne skrbi na području Grada Iloka KLASA:400-01/20-01/03 URBROJ:2196/02-02-20-4 i Odluke o izmjeni i dopuni odluke o komunalnoj naknadi KLASA:363-01/20-01/13 URBROJ:2196/02-02-20-3 od 28. svibnja 2020. god., Grad Ilok obavještava korisnike koji ispunjavanju socijalne uvjete i uvjete za privremeno oslobađanje od plaćanja komunalne naknade u punom (100%) iznosu, sukladno traženim uvjetima iz članka 7. i uvjetima prihoda iz članka 8. Programa socijalne skrbi na području Grada Iloka.

Pravo na privremeno oslobađanje od plaćanja komunalne naknade korisnik osim što ostvaruje ispunjavanjem kriterija prihoda, dužan je uz zahtjev priložiti i relevantnu dokumentaciju u Odsjek za poljoprivredu, komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša.

Izjave i popis dokumentacije na temelju kojeg se ostvaruje navedeno pravo, uzimat će se u obzir potpuno i potpisano od fizičke osobe, odnosno nositelja prava.

Korisnik se može osloboditi plaćanja komunalne naknade na rok od jedne (1) godine.

Preuzmite izjavu koju je potrebno dostaviti i dokument obavijesti o oslobađanju plaćanja komunalne naknade na poveznicama niže:

Bookmark the permalink.

Comments are closed.